CZY SAMORZĄD MOŻE KONTROLOWAĆ SZKOŁĘ „STOWARZYSZENIOWĄ”?

Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”?

OPIS PROBLEMU: Dotyczy formy i trybu przeprowadzania kontroli przez samorząd szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

Zgłoszony problem (potrzeba):

„…. ważnym faktem w tym wszystkim jest to, iż co tydzień przyjeżdżają dwie panie z Urzędu Gminy, wchodzą do sali, liczą dzieci. Nie posiadają upoważnienia, nie przedstawiają zakresu kontroli, wreszcie nie dają protokołu z zaleceniami pokontrolnymi. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie jak najszybciej…”

SENTENCJA (streszczenie): Kontrola instytucji oświatowej finansowanej ze środków publicznych prowadzona przez stowarzyszenie może się odbywać ale zgodnie z wymogami prawnymi.

OPINIA (rozwinięcie):

Ustawa o systemie oświaty w art. 90 ust. 3e przewiduje możliwość kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez organy tych jednostek (Wójt Gminy). Zgodnie z ustępem 3 f  tego artykułu, kontrola może być przeprowadzana przez osoby do tego upoważnione przez organy jednostek samorządu terytorialnego (Wójt Gminy). Osoby upoważnione mają prawo wstępu do przedszkoli niepublicznych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Kolejno z art. 90 ust. 4 wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy bądź miejska) oprócz ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli określa również tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Z wyżej cytowanych przepisów wynika, iż kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji powinna odbywać się przez osoby do tego upoważnione, w zakresie i sposób określony w stosownej uchwale rady gminy(miejskiej).

A zatem kontrola stanu dzieci w szkole (obecnych na zajęciach) nie może odbywać się w sposób opisany we wniosku stowarzyszenia.

Należy nadmienić, że cotygodniowe ustalenia liczby dzieci przez pracowników z urzędu gminy nie mogą mieć większego wpływu na przekazanie dotacji, gdyż mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby dzieci zapisanych do przedszkola (np. absencja z powodu choroby). Jednym ze sposobów obrony „przed takim nękaniem ze strony urzędu” jest wystosowanie pisma do organu wykonawczego JST a wskazującego nieprawidłowości w stosowaniu w/w uchwały rady miejskiej podjętej na podst. art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich wykorzystania. Jeżeli wezwanie burmistrza do zachowania zgodnego z prawem nie przyniesie efektu, wówczas można złożyć skargę na jego działanie do rady miejskiej w oparciu o przepisy KPA.

UWAGI KOŃCOWE:

Należy nadmienić, że cotygodniowe ustalenia liczby dzieci przez pracowników z urzędu gminy nie mogą mieć większego wpływu na przekazanie dotacji, gdyż mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby dzieci zapisanych do przedszkola (np. absencja z powodu choroby). Jednym ze sposobów obrony „przed takim nękaniem ze strony urzędu” jest wystosowanie pisma do organu wykonawczego JST a wskazującego nieprawidłowości w stosowaniu w/w uchwały rady miejskiej podjętej na podst. art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich wykorzystania. Jeżeli wezwanie burmistrza do zachowania zgodnego z prawem nie przyniesie efektu, wówczas można złożyć skargę na jego działanie do rady miejskiej w oparciu o przepisy KPA.

Opracowano w ramach Projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” realizowanego w ramach Programu „Prawo w służbie obywatela” Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw

Podziel się informacją za pomocą: