Cel programu
Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Pomysł na program
Dzięki różnorodnej ofercie programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej, wzmacniającej miejscowy kapitał społeczny.  Stąd pomysł, żeby umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które chciałyby zaangażować się we wspólną partnerską inicjatywę. Suma ich wiedzy i doświadczeń pozwala realizować szeroko zakrojone projekty społeczne.

Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostały zaproszone wybrane społeczności z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród partnerów znaleźli się uczestnicy m. in. następujących programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, Liderzy PAFW,  Program Rozwoju Bibliotek, Przemiany w Regionie (RITA)‏, Równać Szanse, Stypendia Pomostowe, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się (SUS)‏, Wolontariat Studencki.

Struktura programu
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wiodącą rolę w partnerstwie pełni Grupa Inicjatywna, składająca się z beneficjentów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, stanowiąca trzon partnerstwa, która zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć w inicjatywę lokalną na rzecz dobra wspólnego. Partnerzy wspólnie realizują projekty w swoich społecznościach lokalnych, a rezultaty tych inicjatyw służą mieszkańcom gmin, na terenie których są realizowane.

Źródło: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/o-programie/

Fundacja Fundusz Lokalny SMKFundacja a Lokalne Partnerstwa PAFW

Fundacja jest pozytywnym i bezpośrednim efektem realizacji Programu Lokalnych Partnerstw PAFW. Zbudowane w 2009 r. przez Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od uzależnień” lokalne partnerstwo „Młodzi gniewni dla nas pewni” w krótkim czasie przekształciło się w Fundację Fundusz Lokalny SMK.

Dziś już jako „SMK” – „Społeczność, Młodzież, Kreatywność” tworzymy nowe obszary aktywności. Fundacja i jej animator dobra wspólnego uczestniczy w kontynuacji programu i poprzez program „Pracownia Dobra Wspólnego”, który pozwala na nowe inicjatywy współpracy. W okresie od 2012 r. dzięki środkom i metodzie Lokalnych Partnerstw PAFW realizowaliśmy takie inicjatywy jak:

 • „Oxford w Sandomierzu – debaty młodzieżowe”,
 • „Letnie wietrzenie Sandomierza” – rozwój inicjatyw wolontariackich,
 • „Pod wspólną banderą” – zainicjowanie partnerstwa „Napędzani Wisłą”
 • czy inicjatywa z 2021 r. – „Wieś się kręci wokół Dworu Kotowa Wola”, która przekonała mieszkańców Kotowej Woli o przekazaniu Fundacji nieruchomości przyległej do dworku w celu odbudowy parku podworskiego.

Polsko-Amerykanska_Fundacja_WolnosciPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Od 16 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych:

 • inicjatywy w zakresie edukacji
 • rozwój społeczności lokalnych
 • dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji

W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego, którego źródło stanowią środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; PAFP przekazał Fundacji 255 mln USD. Od roku 2000, z wypracowanych przychodów, Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 169 mln USD.W tym czasie w ramach 36 programów sfinansowano prawie 27 tys. stypendiów, blisko 12 tys. projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tys. nauczycieli, a także dla 20 tys. liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 8 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązuje także do tego, by wspierane projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie www.pafw.pl

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

 • rozwój społeczności lokalnych,
 • społeczne zaangażowanie biznesu,
 • filantropia indywidualna i korporacyjna,
 • promowanie działalności społecznej,
 • aktywność osób starszych.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę/wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Sześć zasad Akademii

 • Partnerstwo: Akademia buduje koalicje, pracuje poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
 • Otwartość: Akademia jest otwarta na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
 • Innowacyjność: Akademia poszukuje nierutynowych metod działania, wkracza na nowe obszary.
 • Rzetelność i przejrzystość działań: Akademia dba o jak najlepsze wykorzystanie środków oraz o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
 • Wszechstronność: Akademia udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, zabiega o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach swoich działań.
 • Nieuzależnianie od pomocy: Akademia uczy samodzielności, wspiera aktywność i zaradność organizacji i obywateli.

Misja Akademii: Inspirujemy. Pomagamy działać.

Więcej o Akademii: www.filantropia.org.pl