W Stalowej Woli studenci mają lepiej

Pomoc materialna dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Na mocy Uchwały Nr LXXIII/1187/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2010 r. – w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – studentom studiów stacjonarnych, studiującym w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, pomoc materialna z budżetu Gminy może być przyznawana w postaci stypendium socjalnego i motywacyjnego. Zgodnie z regulaminem udzielania stypendium stanowiącym załącznik do uchwały, o stypendium socjalne mogą się ubiegać studenci przyjęci na pierwszy rok studiów natomiast stypendium motywacyjne przysługuje studentom, którzy uzyskali za poprzedni rok studiów średnią nie niższą niż 3,3 (Rada Miasta w Stalowej Woli w dniu 30 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr XII/162/11 zmieniła wysokość średniej ocen na minimum 3,5). Kolejne kryteria to: wszystkie zaliczenia do końca sesji egzaminacyjnych i niepowtarzanie roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów. Stypendium socjalne jest przyznawane w kwocie 300 zł natomiast motywacyjne nie może przekroczyć 400 zł. Świadczenia te przyznawane są jednorazowo na dany rok akademicki.

       W roku akademickim 2010/2011 przyznano 47 stypendiów (w tym 23 motywacyjne i 24 socjalne) i łącznie wypłacono za ten okres 131 640 zł. W kolejnym roku akademickim tj. 2011/2012 na uczelni obok specjalności Mechanika i Budowa Maszyn, powstał kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, co dodatkowo przyciągnęło chętnych do studiowania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Liczba przyznanych stypendiów wzrosła z 47 (w roku ubiegłym) do 110 (w tym 29 motywacyjnych i 81 socjalnych). Łącznie za ten okres wypłacono 268 440 zł. Oznacza to wzrost o 136 800 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego.

       W dniu 21 sierpnia 2012 roku Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła uchwałę, która dotyczyła zmiany nazewnictwa form pomocy. Obecnie nie istnieje termin „stypendium socjalne” i „stypendium motywacyjne”. Pierwsze zastąpiono terminem „stypendium dla studenta pierwszego roku”, drugie „stypendium dla studenta drugiego roku i kolejnych lat”. Pozostałe kryteria przyznawania pomocy materialnej nie uległy zmianie.

     W roku akademickim 2012/2013 przyznano łącznie 123 stypendia (w tym 56 studentom drugiego i kolejnych lat, 67 studentom pierwszego roku) i jest to kolejny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Świadczy to o stale rosnącym zainteresowaniu studentów i korzystnym systemie zachęt.

Informacja uzyskana od Prezydenta Miasta Stalowa Wola

Podziel się informacją za pomocą: