Jak uzyskać stypendium PSP 2013

opublikowano w: Aktualności | 0

Dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach jest aktualnie jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. W odpowiedzi na ten palący problem w 2002 roku zainicjowany został Program Stypendiów Pomostowych, którego pomysłodawcą jest PAFW a realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

O Programie

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiele różni osoby wychowane w mieście i te wychowane na wsi (chociażby nie każdy mieszczuch widział z bliska żywą(!) krowę). Jednak różnice są o wiele bardziej dotkliwe niż mogłoby się wydawać. Niewyobrażalne, ale w czasach, gdy dzięki Internetowi w komórce dostęp do informacji stał się niemalże nieograniczony, wciąż wielu młodych dotyka problem dostępu do studiów. Więcej: http://www.fep.lodz.pl/.

Co należy spełnić aby uzyskać stypendium?

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)   posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XII edycji Programu (wzór wniosku o rekomendacje w załączeniu). Fundacja Fundusz Lokalny SMK uzyskało status Organizacji Lokalnej działającej na obszarze gmin wiejskich i miejsko – wiejskich powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego w których funkcjonują lokalne, gminne grupy sponsorskie,

b)  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

c)  pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł1 lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

d)    osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej.

3.  W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Szczegółowe informacje: Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014  (Segment II) w załączeniu

Kalendarz wydarzeń:

1. Wniosek, o udzielenie rekomendacji przez Fundację Fundusz Lokalny SMK  należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2013 r. (liczy się data wpływu ) na adres: Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec lub na adres mailowy:  stachbas@poczta.onet.pl.

2. Lista osób rekomendowanych zostanie zamieszczona na stronie www.fundacjasmk.pl w terminie do 13 sierpnia br.

3. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej (Fundacja Fundusz Lokalny SMK), Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013r (do 16-ej).

4.     Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej (Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec), od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

5.  W terminie do 30 sierpnia 2013 FFL SMK jako Organizacja Lokalna dokonuje sprawdzenia prawidłowości złożonych dokumentów i przesyłamy do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.

6.     FEP w terminie do 5 października 2013r. ogłosi listę stypendystów.

7.Informacje i pytania w sprawie wniosku można składać na adres mailowy:  fundacjasmk@gmail.com;   stachbas@poczta.onet.pl.

 

Podziel się informacją za pomocą: