Program „Wsparcie Inicjatyw Poradniczych (WIP)” realizowany jest przez partnerstwo 4 organizacji: Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Żywiecką Fundację Rozwoju i Fundację Nauka dla Środowiska.
Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Fundacja Fundusz Lokalny SMK realizuje program WIP na obszarze województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Cel Programu

Celem programu WIP jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Partnerstwo 4 organizacji o zasięgu regionalnym będzie corocznie wspierać finansowo, animacyjnie i doradczo grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych, uniwersyteckich poradniach prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówkach poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych.

Termin realizacji projektów

Czas trwania dofinansowanej inicjatywy nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi mieścić się w przedziale od 1 lipca do 30 listopada 2024.

Termin i sposób złożenia wniosku

Wypełniony komputerowo wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do regulaminu) należy zapisać jako plik pdf i wysłać

od 3 do 30 czerwca 2024 na adres e-mail właściwego Operatora, który obejmuje swoim zasięgiem obszar realizacji inicjatywy:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK - woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie
Nabór wniosków na adres e-mail: wip@fundacjasmk.pl

Dokumenty

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych - Regulamin ver. 2 - Informujemy, że dnia 10.06.2024 została udostępniona wersja 2 Regulaminu konkursu WIP

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dotację (wersja .doc najlepiej pobierać w innej przeglądarce niż chrome, a jeśli w chrome to poprzez opcję "otwórz w nowej karcie")

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej

Adresaci

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych - nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.
  2. Grupy nieformalne doradców działających lokalnie, np. przy organizacji pozarządowej, świadczących poradnictwo w zakresie: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim, prozdrowotnym, zawodowym i ekologicznym.

Grupy wymienione powyżej mogą składać wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, którego statut w sposób jednoznaczny pozwala na prowadzenie działalności poradniczej lub działalności w obszarze objętym tematyką poradnictwa, wskazanego we wniosku o dotację. Działalność statutowa Patrona musi mieścić się w sferze pożytku publicznego, której dotyczy inicjatywa opisana we wniosku o dotację.

Wysokość dotacji

W ramach Programu WIP przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł.

Pula środków na dotacje w 2024 roku wynosi 66.000 zł.

Elwira Karbarz - koordynatorka WIP

Specjalista ds. animacji środowiska lokalnego/ - absolwentka KUL. Właścicielka DAR Doradztwo Analiza Rozwój od 2019 r, Administratorka ODL, Klubu Seniora w Gminie Zaleszany. Przewodnicząca GRDPP w Zaleszanach. Ekspert/ Ocena i monitoring wniosków grantowych w ramach „PIL”, „Działaj Lokalnie” / sołtyska sołectwa Wólka Turebska.

kontakt do koordynatorki: elwira.karbarz@fundacjasmk.pl

Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.
Priorytet 4 Regranting

Kwota dofinansowania:  1 320 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania publicznego: 20.05.2024