JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ STOWARZYSZENIE GDY ZAMIERZA DOWOZIĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Jakie warunki musi spełnić stowarzyszenie gdy zamierza dowozić dzieci do przedszkola?

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę planuje zakupić 9-osobowy bus, którym zamierza dowozić dzieci w wieku od 3 lat do przedszkola i szkoły. A zatem jakie wymogi musi spełnić stowarzyszenie(opiekun, uprawnienia kierowcy, foteliki).

 

ZAKRES OPINII:

Warunki, jakie należy spełnić aby stowarzyszenie mogło dowozić 9- osobowym busem dzieci w wieku od 3 lat do przedszkola i szkoły.

 

OPINIA:

Na wstępie należy wyjaśnić, że „bus” jest to pojęcie zwyczajowe, w prawie nie występuje. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908 ze zmianami) przewóz osób może być dokonywany przez samochód osobowy, ciężarowy i autobus. Należy pamiętać, że samochód osobowy jest to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i ich bagażem. W takim przypadku u kierowcy wystarczy prawo jazdy kat. B.

Następnie, należy pamiętać, że zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Przepis ten nie dotyczy przewozu dziecka taksówką, autobusem, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub Straży Gminnej (Miejskiej). A więc bus Stowarzyszenia z Samborca powinien być wyposażony w foteliki, gdyż ma służyć do przewozu dzieci od lat 3.

Kierowca powinien pamiętać również, że zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażanego w poduszkę powietrzną dla pasażera oraz przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego- art. 45 ust. 2 w/w ustawy.

Jeśli zaś chodzi o opiekuna, to ani ustawa o systemie oświaty ani Prawo o ruchu drogowym ani żaden inny przepis nie wymagają, aby stowarzyszenie zapewniło opiekuna podczas przewozu dzieci. Taki wymóg (bezpłatnej opieki) nakłada ustawodawca na samorząd gminny- art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Jednakże ze względów bezpieczeństwa celowe jest zapewnienie takiej osoby ( nie musi to być nauczyciel) jak również stosowne przeszkolenie kierowcy. Należy również rozważyć kwestię dodatkowego ubezpieczenia przewożonych dzieci, gdyż w razie wypadku będzie to zabezpieczenie zarówno dla stowarzyszenia jak i dzieci.

Duże znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na ogólnie postawione przez stowarzyszenie pytanie, jest rozstrzygnięcie, czy stowarzyszeniu jest potrzebne zezwolenie na wykonanie transportu osób. Kwestię tę regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 125,poz. 874 ze zm.) w której m. in. określone są zasady wykonywania transportu oraz uzyskiwania licencji i zezwoleń.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą- w niezarobkowym przewozie drogowym osób.

Z art. 3 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy wynika, że do przewozów drogowych wykonywanych przez podmioty nie będące przedsiębiorcami (stowarzyszenie) stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o transporcie drogowym dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Obydwa te przepisy mają zastosowanie w przypadku opisanym przez stowarzyszenie z Samborca. W obu tych przepisach jest mowa o niezarobkowym przewozie drogowym. Ustawodawca definiuje pojęcie niezarobkowego przewozu drogowego w art. 4 pkt 4 w/w ustawy .Jest to przewóz na potrzeby własne- każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, przeznaczonego do nieodpłatnego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
  3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego- rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Ponieważ, do stowarzyszeń regulacje te stosuje się odpowiednio, należy uznać, że dowożenie dzieci jest działalnością pomocniczą stowarzyszenia w stosunku do jego działalności podstawowej (prowadzenie szkoły, przedszkola), a zatem stowarzyszenie spełnia warunek przewozu na potrzeby własne – czyli niezarobkowego przewozu drogowego, oczywiście jeżeli przewóz jest bezpłatny.

Reasumując, dowożenie dzieci przez stowarzyszenie na wyżej wymienionych warunkach będzie zgodne z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Co do zasady, przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu stosownego zaświadczenia- art. 33 ust. 1 ustawy.

Jednakże z mocy ustępu 2 pkt 2 w/w artykułu obowiązek ten nie dotyczy stowarzyszeń.

Opracowano w ramach Projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” realizowanego w ramach Programu „Prawo w służbie obywatela” Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zamieszczane na portalu www.fundacjasmk.pl informacje o udzielonych poradach prawnych  są wynikiem analiz indywidualnych stanów faktycznych podmiotów występujących z pytaniami prawnymi do doradców prawnych. Informacje zamieszczone na stronie projektu mają walor jedynie informacyjny. Mogą być zastosowane w indywidualnych sytuacjach prawnych,  jednak Fundacja Fundusz Lokalny SMK, właściciel serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i negatywne następstwa podjętych działań.  Wszelkie działania prawne analogiczne do opisywanych w opiniach prawnych należy konsultować z prawnikiem.

Podziel się informacją za pomocą: