UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Czasem nie mamy czasu a czasem współpraca ma charakter okazjonalny. Jednak gdy przedmiotem umowy są wzajemne świadczenia i odpowiedzialności, zaś realizacja może mieć charakter ciągły lepiej zawrzeć z partnerem umowę współpracy, która pozwoli uregulować podstawowe kwestie związane z przedmiotem współpracy. W załączeniu prezentujemy przykład umowy, który można rozbudowywać i dostosowywać do potrzeb wynikających z charakteru współpracy.

Miejscowość, data

POROZUMIENIE

dotyczące stałej, partnerskiej współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o aktywności organizacji i realizacji projektów pomiędzy:

(organizacja) z siedzibą w (siedziba) zwaną dalej Liderem, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – (imię i nazwisko)

a

……………………………………………………. z siedzibą w …………………… zwaną dalej Partnerem, reprezentowanym przez: ………………………………………………

§ 1

Niniejsze porozumienie dotyczy ustalenia i stosowania zasad współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku wzajemnego informowania się o aktywności zawierających porozumienie organizacji, a także na podejmowaniu współpracy w zakresie wspólnego realizowania projektów.

§ 2

Cel partnerstwa

Celem porozumienia jest pogłębienie wiedzy i wymiana doświadczeń z zakresu działalności oraz realizowania zadań statutowych organizacji, nawiązanie i pogłębienie współpracy miedzy Liderem a Partnerem – stronami porozumienia.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1. Strony porozumienia zgodnie ustalają, że w równym stopniu są odpowiedzialni za systematyczną wymianę informacji o podejmowanych działaniach oraz wszelkich istotnych sprawach związanych z bieżącą i planowaną działalnością, w szczególności:

 1. informowanie o planowanych przedsięwzięciach i możliwości wzięcia w nich udziału,
 2. zapraszanie do współpracy i współrealizacja projektów,
 3. wymiana podstawowych informacji o współpracujących wolontariuszach i ekspertach, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą przekazywane za zgodą osób ich dotyczących,
 4. zamieszczenie na stronach internetowych odnośników internetowych do stron WWW stron porozumienia.

§ 4

Zakres obowiązków stron

1. Strony porozumienia zobowiązują się do:

 1. aktywnej, systematycznej wymiany informacji, zwłaszcza w przypadkach konieczności podejmowania czynności w ściśle oznaczonych terminach, uchybienie którym powoduje negatywne skutki dla zainteresowanej strony
 2. informowania o zmianach czy przeszkodach związanych z realizacją zadań w ramach projektów,
 3. gromadzenia i późniejszej archiwizacji dokumentacji projektów,
 4. sprawdzanie przesyłanych informacji w zakresie ich prawdziwości i aktualności.

2. Lider zobowiązuje się do:

 1. reprezentowania stron w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi i wobec osób trzecich,
 2. zawierania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w zakresie współpracy
 3. przedkładanie wniosków o płatności,
 4. zapewniania prawidłowości operacji finansowych i zarządzanie finansami projektu,
 5. gromadzenia, a następnie archiwizacji dokumentacji związanej z realizację projektów aż do rozwiązania porozumienia,
 6. kontroli i monitorowania realizacji projektów oraz sporządzanie z nich raportów okresowych i jeśli są wymagane – sprawozdań finansowych, zgodnie z zawieranymi umowami o dofinansowanie projektów.

Stosowne pełnomocnictwo w zakresie realizowania przez lidera czynności prawnych w imieniu Partnera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Partner zobowiązuje się do realizowania terminowo, z należytą starannością,

przekazanych mu do wykonania zadań, w szczególności zobligowany jest do udzielania

Liderowi na bieżąco informacji i wyjaśnień co do podejmowanych czynności, w

przypadku natomiast potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie zadań realizowanych w

ramach projektów – niezwłoczne uzgadnianie tych zmian z Liderem.

§ 5

Szczegółowy zakres zadań stron w związku z realizacją projektów oraz plan finansowy

Zasady i zakres współpracy przy realizacji projektu ustalane będą na piśmie odrębnie dla każdego projektu i po podpisaniu przez strony będą stanowiły integralną część porozumienia. Dokument ten zawierał będzie również każdorazowo plan finansowy obejmujący podział pomiędzy strony środków finansowych i zasady zarządzania finansami projektu.

§ 6

Rozwiązanie porozumienia

1.W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z realizacji porozumienia lub rażąco narusza jego postanowienia albo podejmie działania sprzeczne z prawem albo zasadami współżycia społecznego, druga strona może rozwiązać umowę jednostronnie, w trybie natychmiastowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

4.W przypadku rozwiązania umowy Partner zobowiązany jest do zwrócenia niewykorzystanych środków na konto Lidera.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody stron porozumienia oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………… … ………………………………………

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Podziel się informacją za pomocą: