REGRANTING – CO TO JEST? DOWIEDZ SIĘ NA SZKOLENIU

opublikowano w: Aktualności | 0

Grupa Doradcza BAS Stanisław Baska  zaprasza samorządy województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego  do udziału w bezpłatnym szkoleniu o tym jak wdrożyć regranting.

Regranting to angielskie określenie, które na razie nie doczekało się dobrego polskiego odpowiednika.

Grant  = dotacja Granting = przyznawanie dotacji Regranting = przyznawanie dotacji z dotacji  za pośrednictwem innej organizacji

Formą prawną dla grantodawstwa jest podstawowy tryb zlecania zadań publicznych, zgodnych z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli tryb otwartego konkursu ofert. Ustawa od 2010 roku przewiduje także możliwość zastosowania REGRANTINGU w ramach otwartego konkursu ofert (art. 16, ust. 7). Mechanizm regrantingu polega na tym, że środki przeznaczone na realizację określonych zadań otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot przekazywane są w całości lub w części innym podmiotom, które realizują te zadania.

Regranting pojawił się w Polsce już w latach 90-tych za sprawą fundacji amerykańskich. Był stosowany przez polskie fundacje, a także wykorzystywany w ramach programów PHARE (np. LIEN czy PARTNERSHIP) oraz przez USAID (Projekt DemNet). Regranting jest wykorzystywany przez 60 organizacji pozarządowych w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zasięg Programu to obecnie 594 gminy i 128 powiatów w całej Polsce. W pojedynczych konkursach regranting został zastosowany m.in. przez MSZ i MEN. Był wykorzystany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych finansowanego z funduszy norweskich. Regranting, od 2014 r.  jest wykorzystywany z dużym sukcesem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Korzyści jakie wynikają z metody regrantingu skłaniają władze publiczne do coraz szerszego stosowania tego narzędzia. W nowej perspektywie finansowej UE regranting zaplanowano w PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz PROW – Oś Leader.

Najwyższy czas aby regranting zagościł w samorządach województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Każde spotkanie, na które zapraszamy może być zorganizowane przez samorząd w miejscu i czasie dogodnym dla uczestników; możliwie jest (i preferowane) zorganizowanie go przez samorząd (lub zainteresowaną organizację). W spotkaniu powinni uczestniczyć przedstawiciele samorządów gminnych i/lub powiatowych i/lub ich instytucji (ośrodków pomocy społecznej, szkół, ośrodków kultury) w liczbie co najmniej 10. Możliwy jest udział radnych i lokalnych organizacji pozarządowych. Zapraszamy do organizacji szkolenia w Ośrodku Szkoleń i Spotkań BAS, co może pozwolić na zapoznanie się również z działalnością Fundacji Fundusz Lokalny SMK, współpracująca od lat z 6 lokalnymi samorządami w obszarze regrantingu.

Szkolenie, bazujące na doświadczeniach Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz innych Ośrodków Działaj Lokalnie pozwoli uczestnikom:

Zapoznać się z nową metodą animacji społecznej,

Przekonać się o korzyściach i barierach dla wdrażania regrantingu,

Otrzymać materiały edukacyjne,

Uzyskać dalsze wsparcie doradcze dla zamierzających wdrożyć metodę regrantingu w  swoim samorządzie,

Uzyskać w przyszłości pomoc w przy budowaniu lokalnego ośrodka regrantingu finansowanego ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój lub Programu Działaj Lokalnie.

Zgłoszenia i informacja:
stachbas@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”,  Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Podziel się informacją za pomocą: