REFERENDUM ODWOŁAWCZE: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

opublikowano w: Aktualności | 0

Instrumentem prawnym, który daje mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego możliwości najdalej idącej ingerencji w lokalne sprawy publiczne, jest referendum lokalne.

Służy ono podejmowaniu bezpośrednio przez mieszkańców decyzji dotyczących miejscowych spraw – w tym odwołania organu władzy samorządowej. Z inicjatywą referendalną w tym zakresie mogą wystąpić sami mieszkańcy (a jeżeli odwołany w drodze referendum miałby być organ stanowiący – wyłącznie oni) lub (jeżeli chodzi o odwołanie wójta, burmistrza itd.) także organ stanowiący jednostki samorządowej.

Zgodnie z art. 28a ustawy o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada może przyjąć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum odwoławczego, rada ma obowiązek zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchać wyjaśnień wójta. Wojewoda mazowiecki 8 października bieżącego roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące kwestii proceduralnych związanych z podejmowaniem przez radę gminy uchwały o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w przypadku nieudzielenia absolutorium wójtowi (sygnatura: LEX – I.4131.144.2012.BB).

Organ nadzoru unieważnił uchwałę wydaną przez radę gminy Celestynów wskazując, że przy jej podejmowaniu rada pominęła jeden z elementów procedury: wysłuchanie wyjaśnień wójta, który w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak argumentował wojewoda, w doktrynie przyjmuje się, że zrezygnować z wymogu wysłuchania wójta można jedynie wtedy, gdy wójt odmówi składania wyjaśnień albo nie stawi się bez usprawiedliwienia na sesję dotyczącą przeprowadzenia referendum. W innym przypadku pominięcie wysłuchania wyjaśnień wójta oznacza pozbawienie go jego uprawnień. Niestawienie się przed radą będzie usprawiedliwione m. in. w sytuacji, gdy wójt jest czasowo niezdolny do pracy, co powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarza. W sytuacji dotyczącej gminy Celestynów nieobecność wójta na wysłuchaniu niewątpliwie była więc usprawiedliwiona. Podjęcie uchwały o referendum z pominięciem wysłuchania wójta stanowiło – w opinii nadzoru – istotne naruszenie art. 28a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, co z kolei jest podstawą do stwierdzenia nieważności całej uchwały.

Źródło: www.rp.pl

Tekst przygotowano w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

źródło:Instytut Spraw Publicznych

Podziel się informacją za pomocą: