Ośrodek Działaj Lokalnie FFL SMK – szósty rok działamy wspólnie

opublikowano w: Aktualności | 0

„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest od 6 lat w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc). ODL oferuje poza wsparciem doradczym i szkoleniowym również pomoc finansowa poprzez dotacje na wdrażanie inicjatyw opracowanych dla mieszkańców i z mieszkańcami wdrażanymi.

Maksymalna kwota dotacji to 6 tys. złotych. Od 2012 r. udało się już dofinansować W ciągu 6-cio letniej działalności udało się pomóc zrealizować ponad 86 inicjatyw, które uzyskały z naszego ODL blisko 400 tys. złotych dotacji. Wszystkie współpracujące z nami grupy mogą korzystać z innych inicjatyw powiązanych z Ośrodkiem Działaj Lokalnie takich jak konkurs: „Opowiedz…”, „Wizytówka mojej miejscowości”, „Najlepszy młodzieżowy wolontariusz”, „Lokalne inicjatywy” jak i brać udział w innych ważnych lokalnie projektów, np.: „FIO-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, Program Stypendiów Pomostowych”, stypendia artystyczne dla młodzieży, poradnictwo prawne w ramach Programu „Prawo dla obywateli”. Ośrodek współfinasowany jest w ramach ogólnokrajowego Programu „Działaj Lokalnie” zaś lokalnie uzyskuje również dodatkowe wsparcie finansowe ze strony samorządów lokalnych oraz osób prywatnych i firm.

Program  „Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl)  realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Od stycznia 2015 trwa IX edycja programu. W pierwszej rundzie konkursów Grantowych 58 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznało dotacje dla 827 organizacji lokalnych, obejmując swoim zasięgiem 551 gmin na terenie Polski. W 2016 roku Komisja Selekcyjna w procesie otwartego naboru wybrała kolejne 5 Ośrodków Działaj Lokalnie, które dołączyły do Sieci oraz po raz pierwszy w historii Programu 4 Ośrodki Afiliowane, które włączone do Sieci ODL w oparciu o standardy Programu przyznają dotacje z własnych środków. Od 2016 roku Sieć ODL liczy 67 organizacji i obejmuje swoim zasięgiem 618 gmin na terenie Polski.  W drugiej rundzie konkursów grantowych w 2016 roku przyznano dotacje 897 organizacjom. Łączna kwota dotacji w IX edycji Programu wyniosła 6.100.000  zł.

Więcej o inicjatywie 2016:

Ośrodek oferuje wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe na rozwój aktywności obywatelskiej oraz umożliwia beneficjentom konkursu „Działaj Lokalnie 2016” na udział w dodatkowych konkursach rozwijających lokalne społeczności i grupy nieformalne.

Działania adresowane są do następujących grup:

 1. mieszkańców powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego (w zakresie programu „Działaj Lokalnie”)  którzy :
  1. są zainteresowani rozwojem i animacją swoich lokalnych wspólnot,
  2. chcą wdrożyć inicjatyw związane ze wsparciem dzieci i młodzieży z poziomu gminy poprzez stworzenie oferty zajęć ogólnorozwojowych realizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
  3. kreują pomysły przedsięwzięć, które można scharakteryzować mianem „dobra wspólnego” i wymagają do ich realizacji i trwałości udziału społecznego i wolontarystycznego innych członków wspólnoty.
 • udział mieszkańców w organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego, UKS),
 • udział mieszkańców w grupie nieformalnej (min. 3 osobowej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu;
 • działania wiążą się z obszarami określonymi  w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. liderów i koordynatorów inicjatyw dofinansowanych i zrealizowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie” i FIO – Akademia Aktywnych Obywateli, które były wdrażane we współpracy z Fundacją w okresie 2014-2016 z terenu powiatów: stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, ropczycko – sędziszowski, dla których zostaną zorganizowane konkursy:
  1. „Najlepsza Kontynuacja programu DL i FIO-AAO” – wybierzemy inicjatywę, która pozwoliła na kontynuację działań albo realizacja inicjatywy uwolniła „społeczną energię” z nagrodą główną 1 tys. PLN;
  2. „Najlepiej wypromowana aktywność obywatelska programu DL i FIO-AAO” – oceniać będziemy nie tylko formę promocji ale jej cele, sposób dotarcia i efekty podejmowanych działań promujących daną inicjatywę z nagrodą główną 500 PLN;
  3. „Najlepiej zrealizowane inicjatywy programu DL i FIO-AAO za 2016 r. – konkurs dotyczyć będzie tylko tegorocznych inicjatyw i poza oceną merytoryczną działań pod uwagę weźmiemy również umiejętność grupy inicjatywnej do działań zgodnych z umową i regulaminem (dla najlepszych czeka nagroda 500 PLN;
  4. „Najlepszy młodzieżowy wolontariusz  inicjatyw programu DL i FIO-AAO” – to konkurs, w którym nasi partnerzy będą mogli podziękować młodym wolontariuszom współpracującym na co dzień z ich organizacjami. Dla wolontariuszy czekają „stypendia obywatelskie”;

Planowane działania:

 1. Promocja konkursu
 2. Szkolenia i spotkania informacyjne dla wnioskodawców
 3. Wybór wnioskodawców – partnerów w realizacji zadania publicznego;
 4. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem działań organizacji – 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 5. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem
 6. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.
 7. Opracowanie materiałów promujących aktywność realizowaną w ramach zadania publicznego. Zostaną przygotowane 2 informacje: na początku wdrażania i w trakcie wdrażania oraz  po zakończeniu realizacji inicjatyw. Materiał informacyjny zostanie zamieszczony na 3portalach  i przekazany do upowszechnienia do urzędu gminy oraz lokalnych mediów.

Uczestnicy i odbiorcy:

 • posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3).

Planowane rezultaty:

 1. Liczba organizacji objętych konkursem: 100
 1. Liczba organizacji realizujących inicjatywy: min. 16
 2. Liczba liderów uczestniczących w animacji lokalnej aktywności: 100
 3. Liczba pracowników społecznych i wolontariuszy objętych inicjatywami: 300
 4. Liczba beneficjentów inicjatyw: 1000
 5. Liczba wydarzeń medialnych promujących lokalne wspólnoty, samorząd, aktywność obywatelską: 20

Inne informacje:

Budżet inicjatywy: 100.000,00 PLN

Dofinasowanie:

 • Akademia Rozwoju Filantropii; numer umowy: 51/19/DL9-ODL/2016, kwota dotacji: 50.000,00 PLN
 • Gmina Nowa Dęba; numer umowy: RL.032.24.2016,  kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Gmina Zaleszany; numer umowy: 67/2016, kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Gmina Zaleszany; numer umowy: 85/2016, kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Gmina Baranów Sandomierski; numer umowy: 5/2016;  kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Gmina Zaklików; numer umowy: 526.8.2016, kwota dotacji: 3.250,00 PLN;
 • Gmina Pysznica; numer umowy: 5/2016,  kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Gmina Bojanów; numer umowy: 526.8.2016, kwota dotacji: 5.000,00 PLN
 • Województwo Podkarpackie; numer umowy: 5/2016, kwota dotacji: 10.000,00 PLN
Podziel się informacją za pomocą: