Ogłaszamy konkurs dotacyjny Wsparcie Inicjatyw Poradniczych

opublikowano w: Aktualności | 0

Ogłaszamy konkurs Wsparcie Inicjatyw Poradniczych, który realizowany jest przez partnerstwo 4 organizacji: Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Żywiecką Fundację Rozwoju i Fundację Nauka dla Środowiska.

Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Cel Programu

Celem programu Wip jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Partnerstwo 4 organizacji o zasięgu regionalnym będzie corocznie wspierać finansowo, animacyjnie i doradczo grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych, uniwersyteckich poradniach prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówkach poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych.

Adresaci

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.

  2. Grupy nieformalne doradców działających lokalnie, np. przy organizacji pozarządowej, świadczących poradnictwo w zakresie: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim, prozdrowotnym, zawodowym i ekologicznym.

Grupy wymienione powyżej mogą składać wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, którego statut w sposób jednoznaczny pozwala na prowadzenie działalności poradniczej lub działalności w obszarze objętym tematyką poradnictwa, wskazanego we wniosku o dotację. Działalność statutowa Patrona musi mieścić się w sferze pożytku publicznego, której dotyczy inicjatywa opisana we wniosku o dotację.

Termin i sposób złożenia wniosku

Wypełniony komputerowo wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do regulaminu) należy zapisać jako plik pdf i wysłać najpóźniej do 30 czerwca 2024 na adres właściwego Operatora, który obejmuje swoim zasięgiem obszar realizacji inicjatywy:

  1. Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie), e-mail: wip@wiatrakimazur.org.pl  

  2. Fundacja Fundusz Lokalny SMK (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie), e- mail: wip@fundacjasmk.pl 

  3. Żywiecka Fundacja Rozwoju (woj. śląskie, opolskie, łódzkie i dolnośląskie), e-mail: wip@zfr.org.pl

  4. Fundacja Nauka dla Środowiska (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie), e-mail: wip@ndsfund.org

Termin realizacji projektów

Czas trwania dofinansowanej inicjatywy nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi mieścić się w przedziale od 1 lipca do 30 listopada 2024.

Wysokość dotacji:

W ramach Programu WIP przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł.

Pula środków na dotacje w 2024 roku, jaką dysponuje Fundacja SMK (jako 1 z 4 Operatorów) wynosi 66.000 zł.

Dokumenty:

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – Regulamin

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dotację

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej

Dane kontaktowe:

Elwira Karbarz,

e-mail: elwira.karbarz@fundacjasmk.pl,

tel. 880 186 112

Podziel się informacją za pomocą: