OBOWIĄZKI WÓJTA GMINY

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy?

Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady.

Uzasadnienie Obowiązek wykonywania uchwał rady gminy jest ustawowym obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wynikającym z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie żaden przepis omawianej ustawy nie przewiduje wprost sankcji za niewywiązywanie się wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z tego obowiązku. Pośrednio jednak możliwe są dwa wyjścia z takiej sytuacji. Pierwsze to podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego złożenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z urzędu, w trybie określonym w art. 28a ustawy, drugie – ustanowienie zarządu komisarycznego w trybie art. 97 § 1 ustawy. Zgodnie z przytoczonym przepisem, w przypadku  nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.

Podstawa prawna

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wspólnota nr 13 z 29 marca 2008r.

Autor: Michał Cyrankiewicz

Podziel się informacją za pomocą: