Fundacja Fundusz Lokalny SMKSpołeczeństwo to więcej niż zbiór osób zamieszkujących dane terytorium. Społeczeństwo to prawa i obowiązki, relacje,  wspólna kultura i tożsamość; wiemy skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy. Sieć wzajemnych (pozytywnych) stosunków społecznych budują kapitał społeczny. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną umożliwiająca rozwój.

Chcemy być pomocni tym, którzy na co dzień budują swoje społeczności  wspólnoty lokalne: gminne, sołeckie, parafialne, stowarzyszeniowe, szkolne, rodzinne czy odpowiedzialne grupy działania (formalne i nieformalne).

Historia, nasze kamienie milowe:

 1. 3 lipca 2009 r. Koćmierzów spotkanie partnerów Programu Młodzi Gniewni dla Nas Pewni  zamysł powstania Rady Partnerstwa przy Zarządzie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień został zmaterializowany;
 2. 14 stycznia 2010, Kotowa Wola (siedziba SMK Wolni od Uzależnień)  spotkanie koordynatorów gminnych Programu Młodzi Gniewni, na którym został zatwierdzony projekt Regulaminu Rady Partnerów oraz został określony termin I posiedzenia Rady Partnerstwa działającego przy SMK "Wolni od Uzależnień"
 3. 6 lipca 2011 r. Tarnobrzeg ustanowienie  przez Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień? oraz Magdalenę Marię Pruś, Tomasza Wincentego Prusia, Ryszarda Włodzimierza Nowocienia, Beatę Renatę Kaczmarzyk, Genowefę Samołyk, Roberta Rafała Bąka, Damiana Łukasza Zakrzewskiego, Piotra Pawła Pastułę, Witolda, Stanisława Stefaniaka, Damiana Laskowskiego, Marcina Flisa, Stanisława Bernarda Baskę fundacji aktem notarialnym sporządzonym przed Panią Haliną Chojnacką notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 25 w dniu 06.07.2011 r. za Rep. A 6091/2011 działającą zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) o nazwie Fundacja Fundusz Lokalny SMK?;
 4. 21 listopada 2011 r. Rzeszów - rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji Fundusz Lokalny SMK pod numerem KRS: 0000402564;
 5. 15 marca 2012 r. Warszawa decyzją komisji konkursowej Fundacja Fundusz Lokalny SMK zostaje włączona do grona Ośrodków Działaj Lokalnie.

Misja:

Naszą misją jest:Tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Cele szczegółowe:

 1. wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym,
 2. wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, instytucjach samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i pomocniczości państwa,
 3. budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży,
 4. działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci,
 5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,
 6. promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój społeczny, edukacyjny i zawodowy,
 7. wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot,
 8. podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją.

Typy działań:

 1. animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży;
 2. promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na stwarzanie szans i warunków dla samorealizacji się młodzieży w ich lokalnym środowisku;
 3. pomoc materialna i finansowa dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 4. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego;
 5. rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw;
 6. upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych wspólnot;
 7. wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach samorządowych i społecznościach lokalnych;
 8. wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego uczestnictwa i realizacji polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież;
 9. organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych w obszarze polityki społecznej;
 10. podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją;
 11. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości uruchamianej przez młodzież;
 12. prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą;
 13. doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących dla i z młodzieżą;
 14. udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz lokalnych wspólnot oraz młodzieży;
 15. tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej związanej z młodzieżą;
 16. zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego;
 17. prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami, w tym dotyczących młodzieży;
 18. gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie działalności fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników z tych badań.

Metody nasza droga:

 1. Prowadzenie stałych programów działania takich jak: Działamy pobudzanie i animowanie aktywności lokalnej; Młodzi Gniewni wspieranie inicjatyw młodzieży; Prawo w służbie obywateli edukacja i doradztwo dla liderów w zakresie praw podstawowych oraz monitorowanie instytucji publicznych w zakresie przestrzegania prawa służącego budowaniu wspólnot lokalnych;
 2. Skupianie wokół Fundacji osób i instytucji identyfikujących się z celami Fundacji ? każdy program Fundacji opiniowany i monitorowany przez społeczne Rady Programowe;
 3. Bezpośrednie wdrażanie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy o charakterze organizacyjnym, rzeczowym, finansowym, doradczym: instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym identyfikujących się z celami działania Fundacji.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK została ustanowiona przez liderów społecznych z powiatów sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” i zarejestrowana w KRS z dniem 21.11.2011 r. Fundacja kontynuuje i rozwija działalność Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień.

Aktualna działalność Fundacji skupia się na 3 programach, a mianowicie:

fundacja smk - logo lokalne inicjatywy

„Lokalne inicjatywy”, adresowany do liderów małych społeczności i wspólnot, ukierunkowany na promocję aktywności obywatelskiej. W ramach tego działania Fundacja od 2012 r. jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś od 2014 r. we współpracy z 3 partnerami realizuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Akademia Aktywnych Obywateli (mikrogranty do 5 tys. PLN + wsparcie doradcze) na obszarze woj. podkarpackiego. Ponadto wdrażamy cykliczne akcje: „Opowiedz…”, „Opowiedz o swojej miejscowości”, „Wizytówka miejscowości”, które mają za cel zachęcanie beneficjentów projektów do promowania ich w zakresie zmian nimi dokonywanych w kontekście swoich miejscowości oraz społeczności w których były wdrażane. Każdy beneficjent Programu objęty jest wsparciem doradczym, merytorycznym i prawnym, bowiem misją Programu jest „Stawiamy na liderów” jako „lokomotyw” społecznych zmian. W okresie 2012-2015 Fundacja wsparła finansowo i merytorycznie współpracowała z blisko 120 inicjatywami, zaś wartość udzielonych dotacji wyniosła ponad  600 tys. PLN.

MŁODZI GNIEWNI

„Młodzi gniewni dla nas pewni”  jest Programem adresowanym do młodych ludzi w wieku 13-25 lat. Jego mottem jest: Inwestujemy w młodzież”. Program jest kontynuacją działań SMK „Wolni od uzależnień”, który został zbudowany jako program partnerski w ramach dotacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w 2009 r. W ramach programu udzielamy mikrodotacji w ramach akcji „Wygraj w tysiąca” na inicjatywy 3-5 osobowych grup nieformalnych, wspieramy stypendiami uzdolnioną artystycznie, edukacyjnie i obywatelsko młodzież, organizujemy cykliczny Festiwal Miasto Młodych Artystów (3 edycje), rozwijanie partnerstwa (budowanie narzędzi współpracy w ramach Pracowni Dobra Wspólnego i Funduszu Inicjatyw Bieżących - we współpracy z ARFwP i PAFW, tworzenie projektów współpracy). Dodatkowymi działaniami są: eMKA - wspieranie miejsca spotkań młodzieży, przekształcając je do Młodzieżowych Klubów Młodzieży, debaty młodzieżowe - od 2013 r. prowadzone metoda debat oxfordzkich (3 edycje, ponad 40 drużyn), prowadzenie Klubu Wolontariusza. Od 2016 r. Partner Lokalny dla Fundacji Dzieci i Młodzieży Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie).

Efekty Programu za lata 2012-2015:

 • stypendia - 95 nagrodzonych stypendystów, przyznanie stypendiów na kwotę ponad 230 tys. PLN, cykliczna lub stała współpraca z Programem Stypendiów Pomostowych oraz Programami: Agrafka, Agrafka Agory,
 • FMMA - 3 edycje, ponad 300 młodych artystów występujących na scenie, ponad 20 grantów rozwojowych i blisko 10 stypendiów, ponad 80 partnerów wspierających w organizacji festiwalu,
 • akcja „Wygraj w tysiąca” - 5 gmin współpracujących, blisko 65 mikrodotacji, min. 300 młodych osób wdrażało swoje pierwsze inicjatywy,
 • partnerstwo „Młodzi gniewni…” - utworzenie w 2014 r. 4 Międzypokoleniowych Klubów Aktywności (MKA) (w ramach dotacji z programu ASOS), zrealizowanie 3 projektów z PDW, które  przyczyniły się do wdrożenia nowych narzędzi współpracy oraz uzyskanie głównej nagrody Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w kategorii „Lidera Najaktywniejszego Lokalnego Partnerstwa Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności” (nagroda w kwocie 30 tys. PLN zostanie przeznaczona na zbudowanie 1 w regionie funduszu wieczystego Fundacji.

Prawo dla obywateli

„Prawo dla obywateli” jest 3. stałym Programem Fundacji, który powstał w wyniku realizacji w 2012 r. projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” dofinansowanego w ramach FIO 2012. Mottem działań jest „Pomagamy zrozumieć prawo” i dlatego Fundacja udziela bezpłatnych porad prawnych, szczególnie liderom organizacji społecznych ale również sołtysom, radnym, mieszkańcom. W ramach akcji Programu wyróżnić należy: cykliczny druk broszur o tematyce obywatelskiej (4 edycje), prowadzenie porad internetowych, doradztwo prawne, zbieranie i publikowanie na portalu materiałów dotyczących współpracy w obszarze „Obywatel a samorząd”, „Współpraca w samorządzie”, „NGO a samorząd”

Dodatkowa aktywność Fundacji:

 • Gale - coroczne, uroczyste świętowanie i podsumowanie programów „Lokalne inicjatywy” i „Młodzi gniewni…”. Zostało już zorganizowanych 7 Gali - wszystkie we współpracy z partnerami samorządowymi, współgospodarzami Gali;
 • współpraca projektowa z samorządami - partnerami Programu „Młodzi gniewni…”, np. w latach 2013-2014 Fundacja zrealizowała dwa projekty w ramach EFS POKL Działanie 5.4.2 dot. konsultacji społecznych. Łączna wartość obu projektów to blisko pół miliona PLN;
 • samodzielna realizacja projektów rozwijających ww. 3 Programy Fundacji;
 • prowadzenie portali informacyjnych.

Fundacja została ustanowiona przez:

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień

Lucjan Idec

Sylwester Idec

Magdalenę Marię Pruś

Tomasza Wincentego Prusia

Ryszarda Włodzimierza Nowocienia

Beatę Renatę Kaczmarzyk

Genowefę Samołyk

Roberta Rafała Bąka

Damiana Łukasza Zakrzewskiego

Piotra Pawła Pastułę

Witolda Stanisława Stefaniaka

Damiana Laskowskiego

Marcina Flisa

Stanisława Bernarda Baskę

Skład Rady Fundacji:  Piotr Pastuła, Damian Laskowski, Genowefa Samołyk, Lucjan Idec, Beata Kaczmarzyk, Sylwester Idec, Magdalena Pruś, Marcin Flis, Ryszard Nowocień.

PIOTR PASTUŁA

Członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, współpracującego z SMK przy wdrażaniu "Działaj Lokalnie" oraz trener młodzieżowy w programie "Młodzi Gniewni dla Nas Pewni", laureat nagrody "Społecznik Roku", animator lokalny, Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania (LGD).

DAMIAN LASKOWSKI

Należał do pierwszej grupy animatorów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień, odpowiadał za Internet, komputery i materiały promocyjne. Uczestniczył przy realizacji takich projektów Stowarzyszenia jak: "Daleko, blisko - RAZEM - program współpracy pomiędzy organizacjami z Euroregionu Karpackiego", "Weekend w Zaleszanach ' program promocji usług agroturystycznych", "Młody Przedsiębiorca - program promocji inicjatyw wśród młodzieży gimnazjalnej", "Przegląd Zaleszański - redagowanie i wydawanie lokalnego kwartalnika społecznego stowarzyszenia". Aktualnie współwłaściciel firmy biznesowej o profilu produkcyjnym.

GENOWEFA SAMOŁYK

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Jest dyrektorem Gimnazjum w Zbydniowie. Zgromadziła wokół siebie silny zespół nauczycieli i przyjaciół Gimnazjum. Pozyskując środki pozabudżetowe stworzyli razem muzeum izbę regionalną oraz Gminne Centrum Informacji oraz doskonałą bazę do realizacji zadań dydaktycznych i rozwijających pasje młodzieży. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i prowadzeniu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jest członkiem Rady Forum Mieszkańców Wsi "Sanłęg" LGD, a także Fundatorem i przewodniczącą Rady Fundacji Fundusz Lokalny "SMK". W latach 2007-2010 była zastępcą Wójta Gminy Zaleszany. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania oświaty oraz pracy w samorządzie.

LUCJAN IDEC

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku pedagogika. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2006 roku prezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni Od Uzależnień.  Uczestniczył w realizacji w realizacji projektów w ramach programów tj:
- Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
- Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości,
- Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
- Powódź pomagamy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
W w/w projektach pełnił funkcję koordynatora, specjalisty ds. monitoringu oraz trenera. Obecnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach, kurator społeczny Wydziału Karnego przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Gminie Zaleszany, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zaleszany oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach.

BEATA KACZMARZYK

Od 2006 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi, współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń.  Mam na koncie realizację kilku projektów oraz odbudowę popowodziową infrastruktury stowarzyszenia (min: kawiarenka internetowa, zaplecze kuchenne, wyposażenie remizy, ogródek Jordanowski).

Obroniłam pracę licencjacką na temat Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Jestem liderem V- edycji Szkoły Liderów PAFW. W 2010 roku współpracowałam z Fundacją Akademia Obywatelska jako mentor organizacji pozarządowych.  Prywatnie mieszkam w lesie, w drewnianym domku. Mam dwie córki (23 i 16 lat), prowadzę działalność gospodarczą.  Lubię  pracować z ludźmi, pomagać, wspierać i dzielić się własnymi doświadczeniami.  Mam niesamowitą energię, którą zarażam innych.

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od roku 2005 księgowy i skarbnik Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej "Wolni od Uzależnień" w Zaleszanach, 2007-2008 księgowy Stowarzyszenia Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg w Zaleszanach, od 2008 księgowy P.W. TRANSDŹWIG w Tarnobrzegu. Uczestniczył w realizacji projektów: "Działamy, działamy, działamy..." (realizowany w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj Lokalnie PAWFW zarządzanego przez ARFP), "Dyplom z Marzeń", "Lokalne Partnerstwa PAFW", Pilotażowy Program Leader+ Schemat II, Powódź - Pomagamy; finansowanych odpowiednio ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków publicznych i innych. Posiada doświadczenie z zakresu przygotowania sprawozdań z realizacji w/w projektów, bieżącej obsługi finansowo-księgowej jednostki a także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń.

MAGDALENA PRUŚ

Ukończyła  studia magisterskie na kierunku biologia środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego gminy Baranów Sandomierski.

Jako Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego Arkadia aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach  realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach środków pochodzących z dotacji  zewnętrznych. Aktywnie włącza się w akcje społeczne realizowane na rzecz mieszkańców gminy Baranów Sandomierski i okolic m.in. Akcja Szlachetna Paczka.

MARCIN FLIS

Animator, członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, trener, doradca ROEFS w Tarnobrzegu, współpracował ze Stowarzyszeniem SMK jako trener, członek komisji oceny projektów, wspierający (należał do nieformalnej Rady Partnerów FFL SMK), aktualnie dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie.

RYSZARD NOWOCIEŃ

Radny Gminy Gorzyce, prezes Klubu AA "Betania", działacz społeczny, kilkukrotny laureat konkursów Działaj Lokalnie, prezes OSP Trześń.

11 grudnia 2014 r. w Kępie Zaleszańskim odbyło się V Posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Wśród podjętych uchwał m.in. dokonano wyboru nowych władz Fundacji, a mianowicie:

Zarząd II Kadencji stanowią:

Damian Zakrzewski,

Tomasz Pruś,

Sylwester Idec (Członek Zarządu),

Robert Bąk (Wiceprezes),

Stanisław Baska (Prezes).

STANISŁAW BASKA

ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych.

Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży.

W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych.

Realizował porjekty i szkolenia dla takich programów i instytucji jak: ACDI / VOCA Warszawa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ambasada Kanady w Polsce, Ambasada USA w Polsce, Departament Pracy USA, Fundacja FAPA, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Karpacka, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz SAPARD, Lando’Laeks, Local Government Partnership Program, Ministerstwo Rozwoju Międzynarodowego Wlk Brytanii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PFDiM, P-AFW, Program Młodzież UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Phare (woj. Podkarpackie, małopolskie, lubelskie, lubuskie), Phare Acces, Phare Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Phare CBC Współpraca Przygraniczna, EFS (SPO RZL, PO KL), EFOiGR (Program Leader +), Bank Swiatowy (Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich), (FIO, ASOS.

Aktualnie, od 2001 r. szef firmy szkoleniowej i doradczej Grupa Doradcza BAS, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, radny Gminy Samborzec, koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie przy FFL SMK. Więcej informacji: www.stachbas.pl

ROBERT BĄK

Pracuje, jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie. W roku 2002 ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ekspert ministerialny EFS POKL w obszarze oceny wniosków. Członek zarządu Stowarzyszenia Horyzont, członek Stowarzyszenia Ostoja, PZW oraz PZŁ.

Koordynował i administrował ponad 20-stoma projektami finansowanymi  z źródeł zagranicznych pomocowych i krajowych. Autor i współautor 14-stu publikacji oraz 2 albumów fotograficznych.  Organizator ponad 40- stu form wypoczynku dzieci i młodzieży (spływy kajakowe rzekami północnej Polski, obozy wędrowne, wycieczki rowerowe, wyjazdy zagraniczne, kolonie), w których udział wzięło ponad 4 tys. uczestników.

DAMIAN ZAKRZEWSKI

Z wykształcenia nauczyciel historii, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych przez UE. Obecnie kieruje pracami biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektów rozwoju społecznego,

finansowanych ze środków: PROW na lata 2007-2013, PO FIO, PPWOW/Programu Integracji Społecznej,  Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Dyplom z Marzeń Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Realizator wielu projektów dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Bojanów Edukacja i Rozwój, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Gwoźdźcu, Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorczych z Lasek, Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej Nadzieja oraz Lokalnej Grupy Działania.

TOMASZ PRUŚ

Absolwent Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania na wydziale Administracyjno-Informatycznym o specjalności Systemy i sieci Komputerowe, studia podyplomowe na wydziale Informatyki Stosowanej o specjalności Inżynieria Komputerowa i Multimedialna. Pracuje jako Starszy specjalista ds. Informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w firmie HLG Sp. z o.o. jako koordynator ds. rozwoju sieci.

W 2005 roku rozpoczął informatyzację gminy poprzez pilotażowy projekt budowy  nadajników HOT-SPOT w Gminie następnie w 2009 r. pozyskał dofinansowanie na budowę kompleksowej ?Gminnej Sieci Komputerowej? na obszarze całej gminy w ramach projektu ponad 200 rodzin otrzymało darmowy dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy, ponadto w centrach miejscowości uruchomiono HOT-SPOTy. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uznała ten projekt za jeden z najlepiej przeprowadzonych w kraju i wytypowała go do reprezentowania polski na międzynarodowych targach informatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze.  Od kilku lat pozyskuje środki z funduszy europejskich między innymi projekt budowy kompleksowej sieć światłowodowej (FTTH) na obszarze gmin Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski. Ponadto wiele wniosków RPO WP, PROW, POIG.  W 2010r Lider rejonu Baranów Sandomierski w akcji Szlachetna Paczka. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Sandomierskim, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Arkadia.

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od roku 2005 księgowy i skarbnik Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej "Wolni od Uzależnień" w Zaleszanach, 2007-2008 księgowy Stowarzyszenia Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg w Zaleszanach, od 2008 księgowy P.W. TRANSDŹWIG w Tarnobrzegu. Uczestniczył w realizacji projektów: "Działamy, działamy, działamy..." (realizowany w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj Lokalnie PAWFW zarządzanego przez ARFP), "Dyplom z Marzeń", "Lokalne Partnerstwa PAFW", Pilotażowy Program Leader+ Schemat II, Powódź - Pomagamy; finansowanych odpowiednio ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków publicznych i innych. Posiada doświadczenie z zakresu przygotowania sprawozdań z realizacji w/w projektów, bieżącej obsługi finansowo-księgowej jednostki a także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń.

SEBASTIAN NABRZESKI – koordynator programu Prawo Dla Obywateli, koordynator programu Lokalne Inicjatywy Podkarpackie.

Sebastian od początku działalności społecznej związany z Gminą Zaleszany. W latach 2006 – 2010 był Radnym Gminy Zaleszany. Od 2011 r. Sekretarz Gminy Zaleszany oraz Prezes Podkarpackiego Forum Sekretarzy i Radny Powiatu Stalowowolskiego. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowanych w partnerstwie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW.

Prywatnie, działacz społeczny, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Realizator projektów m.in. ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi. Współpracuje, jako szkoleniowiec z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 


ELWIRA KRABARZ - administratorka projektu „e-Zaleszany 2019”, administratorka Ośrodka Działaj Lokalnie, animatorka Klubu Seniora.

Elwira swoją zawodową ścieżkę prowadzi w obszarze projektów, diagnoz społecznych, szkoleń i działań na rzecz ekonomii społecznej.
W latach 2011/2012 r. Opiekunka Inkubatora Trzeciego Sektora - miejsca spotkań, wsparcia merytorycznego, szkoleń i kawiarenek tarnobrzeskich organizacji pozarządowych. W 2013/2014 r. specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu, gdzie pracowała z grupami inicjatywnymi zakładającymi spółdzielnie socjalne (na wszystkich etapach formułowania grupy, tworzenia biznesplanu i rejestracji).

W międzyczasie współpraca z Stowarzyszeniem ESTEKA w projekcie „Rozwiń Skrzydła w NGO” jako doradca ds. prawnych dla organizacji pozarządowych oraz firmie szkoleniowo-doradczej na stanowisku manager projektów. Członek grup badawczych i współautor diagnoz dot. przemocy domowej.

W Fundacji SMK zaczęła swoją przygodę w 2012 r. jako ekspert oceny wniosków Projektu Działaj Lokalnie, od 2014 Podkarpackich Inicjatywach Lokalnych. Z wykształcenia socjolog. Z zamiłowania dusza artystyczna.

 


 

 

DOMINIKA STEFANIAK - koordynatorka programu "Młodzi Gniewni"

Dominika Stefaniak jest studentką trzeciego roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2020 r. stypendystka stypendium pomostowego, koordynatorka w konkursie „Wygraj w Tysiąca”  i wolontariuszka Fundacji.

Przygodę z Fundacją SMK Dominika rozpoczęła w styczniu 2021 r. od zaangażowania się w odbudowę i modernizację Dworku Resztówka w Kotowej Woli. Prywatnie Dominika interesuję się kulturą i historią co pomogło jej przy pracy w projekcie publikacji w ramach „Zaleszańskiego Uniwersytetu Ludowego” w którym odpowiedzialna jest m.in. za redagowanie tekstów. A od 2022 roku Dominika jest koordynatorką naszego wewnętrznego programu "Młodzi Gniewni".

 

 


 

DOMINIKA SZAL - koordynator e-promocji, social media.

Dominika współpracę z Fundacją rozpoczęła wraz z II edycją Festiwalu Miasto Młodych Artystów czyli w maju 2014 r. W tym samym roku odbyła wakacyjny, trzymiesięczny staż w Fundacji jako administrator stron internetowych Fundacji, wspierała również pracę administracyjną w biurze zarządu. Dominika, od 2015-2019 w ramach Programu Działaj Lokalnie Dominika pełniła stanowisko administratora Ośrodka Działaj Lokalnie. Aktualnie dba o stronę internetową oraz wizerunek Fundacji w Internecie oraz wspiera działania innych osób w ramach innych projektów i akcji Fundacji.

Działania w jakie angażuje się w Fundacji dają możliwość rozwoju jej zainteresowań oraz kontynuowania działań związanych z 3 sektorem. Podczas studiów które ukończyła na Politechnice Rzeszowskiej w 2015 roku była wolontariuszem w programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz prowadziła Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania. Dodatkowo inicjator oraz koordynator inicjatywy lokalnej w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2014r. oraz IX 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA OPP

ZNAJDUJĄ SIĘ NA STORNIE: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

UCHWAŁY RADY FUNDACJI

Uchwała nr 01_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 02_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie Przewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 03_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Uchwała nr 04_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK za okres 01.01.2017 do 31.12.2017

Uchwała nr 05_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie zmiany Statutu Fundacji

Uchwała nr 06_2018 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dn. 12.07.2018 w sprawie przyjęcia Planu Działania na 2018 r.

Uchwała nr 2017-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2017-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2017-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała nr 2014-6 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wyboru Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2014-5 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie rezygnacji z członkowstwa w Radzi Fundacji

Uchwała nr 2014-4 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego-Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 2014-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji

Uchwała nr 2014-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego-Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Uchwała nr 2014-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na 2015 r

Uchwała nr 2014-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dani 30.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2014-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2014-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 11.12.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2013-7 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Działania Rady Fundacji

Uchwała nr 2013-6 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu rocznego

Uchwała nr 2013-5 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2013-4 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2013-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programów Działania Fundacji

Uchwała nr 2013-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Uchwała nr 2013-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 28 czerwca 2013 r. ws prawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Uchwała nr 2011-3 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Fundacji

Uchwała nr 2011-2 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wyboru Zarządu Fundacji

Uchwała nr 2011-1 Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie, ul. Sandomierska 210, 37-416 Zaleszany, KRS: 0000402564, NIP: 865 255 72 18, REGON: 180789373.

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: fundacjasmk@gmail.com

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Dane osobowe uzyskaliśmy w wyniku zapisania się do newsletter’a na stronie internetowej www.fundacjasmk.pl oraz w związku z członkostwem w Fundacji, realizacją projektów, czy też doradztwa, które świadczyliśmy dla osób fizycznych, jak również w związku z udziałem w spotkaniach, szkoleniach i komisjach konkursowych, które realizowała Fundacja.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Cel przetwarzania uzależniony jest od kontekstu prawnego. Będą to m.in. realizacja projektów w konkursach ogłaszanych przez Fundację, realizacja pracy lub podejmowanie inicjatyw w formie wolontariatu, czy udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe, które znajdują się w jego zbiorach organom administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom, które wykażą w tym celu interes prawny.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest m.in. od czasu realizacji projektów oraz wytycznych do nich, czy wymogów instytucji finansujących. Każdorazowo otrzymane dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej, niż wymagają tego przepisy lub zawarte umowy na realizację zadań, o czym informujemy podczas otrzymywania danych osobowych.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Stanisław Baska