Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu

O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych, na co najmniej siedem dni przed terminem sesji. Wyjątek stanowi przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej, która powinna odbyć się w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o jej przeprowadzenie.

Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Należy podkreślić, że rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sesję nadzwyczajną zwołuje się przede wszystkim w celu podjęcia ważnych z punktu widzenia danej jednostki samorządu terytorialnego uchwał, np. zaciągnięcia kredytu. Często również nadzwyczajna sesja zwoływana jest w celu zmian osobowych w organach rady czy jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym konieczne jest uzyskanie bezwzględnej liczby głosów ustawowego składu rady, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Warto jednak pamiętać, że na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej siedem dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 października 2000 r., sygn. akt II SA 1741/2000 – nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej o sprawy niebędące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji, który mogą złożyć jedynie podmioty wymienione w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, czyli grupa radnych bądź wójt.

Zawiadomienie o sesji

Przewodniczący rady, zwołując sesję, obowiązany jest do doręczenia radnym porządku obrad wraz z projektami uchwał. Statuty gmin najczęściej określają minimalny termin, w jakim dokumenty te powinny być dostarczone radnym przed sesją, aby mogła się ona odbyć. Zwołanie sesji powoduje konieczność poinformowania członków wspólnoty lokalnej co do terminu sesji. Obywatele mają również prawo: udziału w sesji i uzyskania informacji o jej przebiegu, a także wglądu do dokumentów dotyczących sesji. Ustawa o samorządzie gminnym nie określa sposobu, w jaki przewodniczący ma zrealizować swój obowiązek, pozostawiając uregulowanie tych kwestii statutom poszczególnych gmin. Ważne jest natomiast, aby informacje o zwołanej sesji dotarły do osób uprawnionych do udziału w niej. Najwłaściwsze byłoby więc zachowanie formy pisemnej tego zawiadomienia. Wyjątkowo w zależności od uregulowań statutowych zwołanie sesji może mieć charakter ustny, telefoniczny, telegraficzny, nawet nastąpić przy wykorzystaniu poczty kurierskiej lub e-mailowej. Również wymogu dołączenia wymienionych wyżej materiałów nie trzeba rozumieć jako fizycznego ich dostarczenia. Możliwe jest bowiem np. ustne zawiadomienie o zwołaniu sesji połączone z informacją, że porządek sesji oraz projekty uchwał są do odebrania w biurze rady lub w innym określonym miejscu. Ze względu na konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku może się zdarzyć, że informacja ta zostanie przedłożona zainteresowanym w ostatniej chwili.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-10-07, ostatnia aktualizacja: 2010-06-21 14:46

Materiał dodatkowy:

Temat wzbudza wiele emocji. Oto informacja przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Przybylskiego jaką otrzymali radni oraz opinię prawną dotyczącą wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Rada Miasta

Piekary Śląskie

 

   W związku z tym, iż powziąłem wątpliwości co do zgodności formalno-prawnej złożonego przez Państwa wniosku z dn. 14.07. br dotyczącego zwołania sesji, poprosiłem o stosowną opinię prawną. Po otrzymaniu opinii prawnej podjąłem decyzję o nie zwoływaniu sesji zgodnie z opinią.

 

Krzysztof Przybylski

Przewodniczący Rady Miasta

Opinia prawna

   „Sesja nadzwyczajna różni się od sesji zwyczajnej sposobem zwoływania, a także szczególnym przedmiotem obrad. Przedmiotem sesji nadzwyczajnej są sprawy pilne, które nie mogą być załatwione w trybie sesji zwyczajnej”

(komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, praca zbiorowa pod red. A. Szewcz. 2005r, str. 203)

   Sesja nadzwyczajna ma na celu podjęcie uchwał w sprawach pilnych, co wynika z przepisów ustawy samorządowej. Zgodnie z art. 20 ust. 3 w związku z art. 20 ust 1 zdanie drugie ustawy o samorządzie gminnym, wnioskodawca do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest obowiązany załączyć porządek uchwał wraz z projektami uchwał.

   Wniosek z dnia 14.07.2008 roku zawiera porządek obrad, natomiast nie zawiera projektu uchwał, w związku z tym nie spełnia on wymogów formalnych.

   Należy ponadto wskazać, iż zgodnie z wnioskiem z dnia 14.07.2008 roku nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piekary Śląskie miałaby dotyczyć sytuacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich, powodów odwołania pani Dyrektor Heleny Warczok, jak również sytuacji komunikacyjnej w Piekarach Śląskich. W sprawie sytuacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej zostały złożone już dwa wnioski o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady (z dnia 30.06.2008 roku oraz 2.07.2008 roku), jednakże z uwagi na fakt, że nie spełniały one warunków formalnych nie były one skuteczne. Mimo takiego stanu rzeczy Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie na wniosek Prezydenta Miasta zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta na dzień 9.07.2008, na której Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę porządku obrad poprzez jego poszerzenie o dyskusję w powyższej sprawie oraz powodów zwolnienia pani Dyrektor Heleny Warczok. Mimo takiego stanowiska Prezydenta radni nie wyrazili zgody na poszerzenie porządku obrad w przedmiotowych sprawach. Ponadto kwestia odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej nie leży w gestii Rady Miasta, to Prezydent Miasta jest pracodawcą Dyrektora, co za tym idzie ma prawo go powołać jak i odwołać.

   Stwierdzić nadto należy, iż kwestia komunikacji miejskiej w Piekarach Ślaskich jest poruszana i omawiana na każdej sesji Rady Miasta, zarówno w sprawozdaniach Prezydenta Miasta, jak i przy okazji podejmowania uchwał w kwestiach MZKP i KZK GOP, oraz na komisjach Rady Miasta, co za tym idzie radni na bieżąco są informowani o sytuacji, w związku z czym zwoływanie w tym celu sesji nadzwyczajnej jest nieuzasadnione.

   Konkludując należy wskazać, iż wniosek z dnia 14.07.2008 roku jest wadliwy, a tym samym nie wywołuje skutków prawnych. Nadto należy wskazać, iż nie jest on również uzasadniony z powodów merytorycznych wskazanych w powyższej opinii.

Podziel się informacją za pomocą: