OPINIA DOTYCZĄCA KWOTY NALICZANEJ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ

Opinia dotycząca kwoty naliczanej subwencji oświatowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Szkoła ma ustalony budżet na rok kalendarzowy 2012r. Wynika on z ilości uczniów, którzy byli zapisani do szkoły i przedszkola we wrześniu 2011r. Natomiast we wrześniu 2012 r. zwiększy się ogólna liczba dzieci w naszej placówce, a zatem czy samorząd jest zobligowany od września bieżącego roku przekazać szkole wyższą subwencję?

ZAKRES OPINII:

Wysokość dotacji przekazywanych przez samorząd dla niepublicznych szkół i przedszkoli w przypadku zwiększenia liczby dzieci do nich uczęszczających od września bieżącego roku.

 

OPINIA:

Zagadnienia przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół uregulowane są w przepisie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

I tak, zgodnie z ust. 2a wyżej wymienionego artykułu – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowana liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Z kolei ustęp 2b stanowi, że – dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego- pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

Nie tylko w wyżej wymienionych przepisach, ale w całym art. 90 ustawy o systemie oświaty -ustawodawca zastrzegł wymóg aby osoba prowadząca złożyła organowi właściwemu do udzielania dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów.

Wprowadzając taki warunek prawny ustawodawca miał na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowanie odpowiednich środków w swoich budżetach. Planowana liczba uczniów powinna być obliczona jako wielkość średnioroczna, z uwzględnieniem faktycznego stanu osób przyjętych i uczących się w szkole w bieżącym roku szkolnym, tj. do końca sierpnia oraz przewidywanej z należytą starannością liczby osób, które zostaną przyjęte i będą kontynuowały naukę od dnia 1 września do końca roku.

Natomiast sama dotacja przysługuje w przeliczeniu na faktyczną liczbę uczniówjaka uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola według stanu w roku szkolnym, w którym dotacja jest udzielana. Z wyżej wymienionych bowiem przepisów wynika, że dotacje przysługują na każdego ucznia, a wiec w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Podawana przez szkołę w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji planowana liczba uczniów służy jedynie do planowania przez samorząd wysokości dotacji na rok następny. Nie może być natomiast wykorzystywana jako podstawa obliczenia dotacji należnej. Faktyczna liczba uczniów może ulegać zmianom zwłaszcza od września ( jak w przypadku Stowarzyszenia Hipoterapeutycznego Stadniny Koni Samborzec)- dlatego organ prowadzący szkołę lub przedszkole powinien być zobowiązany do bieżącego zgłaszania korekty faktycznej liczby uczniów na koniec okresu rozliczeniowego- miesiąca lub roku. Podstawą do takiego zobowiązania organu prowadzącego szkołę lub przedszkole jest przepis art. 90 ust. 4 cyt. ustawy , który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ( rada gmin , rada powiatu) ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a, 2a-3b oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

ORZECZNICTWO:

Taką interpretację wyżej wymienionych przepisów ustawy o systemie oświaty potwierdzają niżej wymienione uchwały RIO jak też orzecznictwo sadów administracyjnych:

  1. Wyrok NSA W-wa z 29-02-2012, sygn. akt II GSK 42/11Zobowiązanie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne do złożenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca, wskazanie terminu jej złożenia, skutków zaniechania jej złożenia, a także ustanowienie możliwości złożenia jej, jako zaległej, w późniejszym terminie, nie narusza granic upoważnienia zawartego w u.s.o. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów przedszkola niepublicznego. Stąd też jednostka samorządu terytorialnego, aby mogła realizować zadania oświatowe, musi mieć wiedzę odnośnie faktycznego stanu liczbowego uczniów. Źródłem tej wiedzy jest informacja od podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne.
  2. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28-03-2011, sygn. akt I SA/Bd 1002/10   Wysokość dotacji powinna odpowiadać faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Dotacja nie będzie odpowiadać faktycznej liczbie uczniów, gdy będzie ona obejmować osoby, która wprawdzie są do szkoły zapisane, lecz do niej nie uczęszczają.
  3. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19-02-2009, sygn. akt I SA/Kr 1106/08   1. Organ stanowiący może uregulować inne kwestie, niż podstawę obliczenia dotacji i zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji, ale przedmiotem regulacji może być wyłącznie tryb udzielania i rozliczania dotacji. Za niedopuszczalne należy uznać nakładanie w uchwale dodatkowych obowiązków, od których spełnienia przez beneficjenta dotacji zależy jej otrzymanie. W szczególności nie można wprowadzać np. obowiązku przedstawiania poza planowaną liczbą uczniów, także określonych dokumentów.2. Obowiązek udzielenia informacji o ilości uczniów pobierających naukę w danej szkole (placówce) mieści się w granicach „ustalenia trybu rozliczania dotacji” i jest istotny z uwagi na konieczność pozyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego aktualnych wiadomości na temat faktycznej ilości uczniów uczęszczających do dotowanej placówki. Nie może być jednak traktowany jako odrębna od rozwiązań ustawowych podstawa przydzielenia dotacji.3. Przez „tryb udzielania” dotacji należy rozumieć m.in. wymagania formalne, jakich powinny dopełnić podmioty ubiegające się o dotację (a zatem formę wniosku), a także organ, do którego wniosek powinien być skierowany, tryb jego załatwienia oraz terminy przekazywania dotacji.
  4. Uchwała RIO w Warszawie z dnia 06-12-2011, sygn. akt 26.315.2011Zapis w uchwale rady gminy, iż „rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, z tym że liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji” jest sprzeczny z art. 90 ust. 2b u.s.o., zgodnie z którym dotacja jest przyznawana na każde dziecko faktycznie korzystające z przedszkola i nie ma podstawy prawnej do ograniczania kwoty przyznanej dotacji przy jej rozliczaniu do liczby dzieci, jaka była planowana przy składaniu wniosków o przyznanie dotacji.
  5. Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 13-01-2010, sygn. akt 2/2010   Podstawę obliczenia kwoty dotacji stanowi liczba wszystkich uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego, bez względu na to, której gminy są oni mieszkańcami.

Opracowano w ramach Projektu „Akademia Demokracji Lokalnej” realizowanego w ramach Programu „Prawo w służbie obywatela” Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zamieszczane na portalu www.fundacjasmk.pl informacje o udzielonych poradach prawnych  są wynikiem analiz indywidualnych stanów faktycznych podmiotów występujących z pytaniami prawnymi do doradców prawnych. Informacje zamieszczone na stronie projektu mają walor jedynie informacyjny. Mogą być zastosowane w indywidualnych sytuacjach prawnych,  jednak Fundacja Fundusz Lokalny SMK, właściciel serwisu, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i negatywne następstwa podjętych działań.  Wszelkie działania prawne analogiczne do opisywanych w opiniach prawnych należy konsultować z prawnikiem.

Podziel się informacją za pomocą: