Konkurs Opowiedz – Działaj Lokalnie 2013

opublikowano w: Aktualności | 0

Już od pierwszego dnia wdrażania projektu laureaci tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” mogą dokumentować swoje działania. Odpowiednio zmontowany (zgromadzony podczas realizacji projektu) materiał fotograficzny i filmowy, będzie mógł wziąć udział w konkursie „Opowiedz…”…

Cel konkursu
Konkurs „Opowiedz…” ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Adresaci
Konkurs adresowany jest do grantobiorców ODL uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie VIII”, realizujących lokalne konkursy grantowe.

Kategorie konkursowe

Projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości. ARFP zaprasza do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na promowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów Działaj Lokalnie powinni pokazać swoje inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.

Kategoria 1: CZŁOWIEK

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

Kategoria 2: MIEJSCE

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Przy przygotowaniu pracy w tej kategorii należy pamiętać o konkretnych przykładach. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

Kategoria 3: MOTYW

Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

Forma prac: reportaż multimedialny (maks. 2,5 min.), krótki film (maks.2,5 min)

Etapy konkursu:

I etap (lokalny)
Organizowany jest lokalnie przez chętne ODL dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w 2013 roku. Jego efektem będzie wyłonienie przez ODL jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. Następnie prace te przesłane zostaną do Akademii.

Sposób przeprowadzenia I etapu zależy od ODL. Niezbędnym elementem realizowania lokalnego poziomu konkursu jest zaangażowanie do jury min. 1 osoby zawodowo związanej ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami.

II etap (ogólnopolski)
W drugim etapie konkursu oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Każdy ODL, który przeprowadził I etap Konkursu (niezależnie od tego, czy uzyskał na ten cel dofinansowanie od ARFP), może złożyć jedną pracę w każdej kategorii (nie ma obowiązku składania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje też o wysokości nagród.

Podziel się informacją za pomocą: