Klub Stypendystów Fundacji Fundusz Lokalny SMK zrzesza laureatów konkursów i akcji Fundacji takich jak: „Wolontariat. Tak trzymaj”, Festiwal Miasto Młodych Artystów oraz ogólnokrajowych programów stypendialnych, dla których Fundacja jest lokalnym partnerem. Cele Klubu stanowią m.in.: umożliwienie stypendystom dalszego rozwoju edukacyjnego i społecznego oraz wsparcie ich na etapie rozpoczynania aktywności zawodowej.

Funkcjonowanie

Klub Stypendystów jest strukturą autonomiczną względem Statutu i Regulaminów Fundacji. Posiada własne zasady funkcjonowania wypracowane i przyjęte przez członków Klubu, które obejmują m.in.:

 • zasady współpracy pomiędzy członkami Klubu oraz Klubem a Fundacją,
 • procedury wyboru władz i system reprezentacji Klubu przed innymi instytucjami,
 • roczny harmonogram działań wraz z budżetem,
 • system zarządzania akcjami Klubu, etc.

Informacje ogólne

Członkowie Klubu ustalają szczegółowe zasady udziału i aktywności, niezbędne dla zapewnienia realizacji wzajemnych zobowiązań i praw. Klub Stypendystów jest organizacją nieformalną

i jakiekolwiek zobowiązania prawne pomiędzy członkiem (członkami) Klubu a Fundacją wymagają oddzielnej, pisemnej umowy.

Fundacja poprzez działalność Klubu umożliwia jej członkom:

 • udział w cyklicznych spotkaniach członków Klubu z uznanymi autorytetami lub osobami, których działalność stanowi przykłady tzw. „dobrych praktyk” ważnych dla rozwoju edukacyjnego stypendystów,
 • udział w działaniach programu „Młodzi gniewni dla nas pewni”, w szczególności w szkoleniach: liderskich, z zakresu zarządzania zespołem, psychologii, komunikacji, zdobywania funduszy na prowadzoną działalność społeczną lub edukacyjną,
 • uzyskanie pomocy informacyjnej, prawnej i doradczej związanej z odbywaniem praktyk, staży, pracy w charakterze wolontariusza, zaś w sytuacjach uzasadnionych rozwojem edukacyjnym stypendysty również w innych przypadkach,
 • udział w programie Fundacji „Startujemy”, który umożliwia członkowi Klubu uzyskanie wsparcia finansowego w podjęciu działalności gospodarczej lub 1. pracy, w okresie do jednego roku od ukończenia uczelni wyższej przez stypendystę.

Dla realizacji powyższych celów Fundacja utworzy Fundusz Stypendialny, ze środków którego będą finansowane działania Klubu Stypendystów. Fundacja zapewnia też obsługę administracyjną

i księgową działań członków Klubu.

Stypendyści – członkowie Klubu:

 • włączają się wolontarystycznie w działania Fundacji, w tym: związane z programami stypendialnymi; działalność ta ma wymiar systematyczny i planowany,
 • wspierają innych członków Klubu,
 • współfinansują programy stypendialne prowadzone przez Fundację,
 • aktywnie uczestniczą w rozwoju idei Klubu Stypendysty FFL SMK poprzez udział w spotkaniach i działaniach Klubu, szkoleniach, promocji Klubu w innych środowiskach, promocję programów stypendialnych Fundacji.

Stypendyści wyrażają wolę działań poprzez podpisanie deklaracji „Oświadczenie o przystąpieniu do Klubu Stypendysty”.