Informacja wstępna o działalności Fundacji w 2017 r.

opublikowano w: Aktualności | 0

I. Obszary aktywności

Głównym celem Fundacji jest tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatusandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Cel ten realizowany jest poprzez programy ukierunkowane m.in. na:

 • wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym,
 • wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, instytucjach samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i pomocniczości państwa,
 • budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży,
 • działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,
 • promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój społeczny, edukacyjny i zawodowy,
 • wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot,
 • podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją.

II. Formy działań statutowych

 • animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży;
 • promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na stwarzanie szans i warunków dla samorealizacji się młodzieży w ich lokalnym środowisku;
 • pomoc materialna i finansowa dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego;
 • rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw;
 • upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych wspólnot;
 • wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach samorządowych i społecznościach lokalnych;
 • wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego uczestnictwa i realizacji polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież;
 • organizowanie kampanii informacyjno – promocyjnych w obszarze polityki społecznej;
 • podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości uruchamianej przez młodzież;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą;
 • doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących dla i z młodzieżą;
 • udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz lokalnych wspólnot oraz młodzieży;
 • tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej związanej z młodzieżą;
 • zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego;
 • prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami, w tym dotyczących młodzieży;
 • gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie działalności fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników z tych badań.

 

III. Historia

Fundacja działalność rozpoczęła w 2012 roku, kontynuując i rozwijając wcześniejsze działania Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Już jako Fundacja zrealizowaliśmy:

 • Festiwal Miasto Młodych Artystów 2013 / 2016; współpraca merytoryczna, rzeczowa i finansowa Miastem Sandomierz, Gminą Klimontów, Miastem i Gminą Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Koprzywnica;
 • Konkursy dotacyjne dla młodzieży „Wygraj w tysiąca”. Działanie realizowane od 2011 r. Zadanie współfinansowane ze strony samorządów gmin: Klimontów, Nowa Dęba, Zaleszany, Baranów Sandomierski;
 • Program „Działaj Lokalnie” – fundacja jest lokalnym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Projekt współfinansowany cyklicznie przez samorządy gmin: Nowa Dęba, Zaleszany, Baranów Sandomierski; Pysznica, powiat tarnobrzeski. W ciągu 6 edycji Fundacja przekazała dotacje dla ponad 78 inicjatyw w kwocie łącznej ponad 350.000,00. PLN;
 • Projekty: „Konsultacje społeczne w gminie Klimontów i w gminie Baranów Sandomierski”. Oba projekty współfinansowane ze środków EFS Priorytet 5.4.1. PO KL (blisko 200 tys. PLN dotacji każdy). Projekty zrealizowane w latach 2013-2014 w formalnym partnerstwie z gmina Klimontów i Baranów Sandomierski.
 • Projekt: „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowany we współpracy z 3 innymi organizacjami, współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt uzyskał dotacje na działania w latach 2014-2016 w kwocie 1.800.000,00 PLN. N etapie oceny został uznany jako jedne z 3 najlepszych na 16 wytypowanych do realizacji w 16 województwach;
 • Projekt „Międzypokoleniowe Kluby Aktywności” współfinansowane ze środków rządowego Programu ASOS (MPIPS 20145).Kwota dotacji ponad 120 tys. PLN. W ramach projektu zainicjowaliśmy powstanie 4 klubów w 4 gminach, 3 powiatach, 2 województwach. Projekt zrealizowany we współpracy nieformalnej z gminą Baranów Sandomierski i Pysznica i we współpracy formalnej z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koprzywnicy;
 • Projekt „Akademia Demokracji Lokalnej” zrealizowana w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (MPiPS 2012 r.), kwota dofinansowania 120.000,00 PLN – zadanie rozliczone pozytywnie.
 • Stypendia artystyczne i edukacyjne – Fundacja od 1 roku działalności udziela uzdolnionej młodzieży stypendia na rozwój talentów w kwocie od 2 do 5 tys. złotych. Współpracujemy z ogólnopolskimi, prywatnymi programami: Program Stypendiów Pomostowych, Program Agrafka, Program Agrafka Agory. Lokalnie w realizację naszego programu włączają się gminne grupy sponsorskie z gmin: Łoniów, Klimontów, Samborzec, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Zaleszany, Gorzyce. W okresie 2012-2016 przyznaliśmy ponad 250 tys. PLN dla ponad 100 stypendystów.
 • Nagroda główna Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 30.000,00 PLN dla Lidera Najaktywniejszego Lokalnego Partnerstwa PAFW za kontynuacja projektu „Młodzi gniewni dla nas pewni” (2016 r.) oraz Akademii Rozwoju Filantropii (2017 r.) dla „Najbardziej Efektywny Ośrodek Działaj Lokalnie 2016” w kwocie 5.000,00 PLN.
 • Jesteśmy, od roku 2016 parterem lokalnym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, realizując takie działania jak: Regionalny Konkurs Grantowy „RS” oraz konferencje wojewódzkie „RS”.

 

IV. Kluczowi Partnerzy Programowi

Rok przyznania dotacji Program Tytuł projektu / zadania Kwota dotacji
2014 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodek Działaj Lokalnie Zaleszany 50.000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Agrafka Agory / FFL SMK 6480,00
2015 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodek Działaj Lokalnie Zaleszany 50.000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce „Wystawa DL 15 lat” 1000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Letnie wietrzenie Sandomierza 5.000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Nagroda za kontynuowanie programu „Młodzi gniewni…” 30000,00
Fundacja „Stocznia” Badania „BOX” 11400,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Agrafka Agory / FFL SMK 6480,00
2016 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodek Działaj Lokalnie Zaleszany 50.000,00
RKG RS Najwyższy czas 16.000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodek Działaj Lokalnie Zaleszany – wizyta studyjna 1200,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Agrafka Agory / FFL SMK 6480,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Jeden może dużo – kampania 1% 3000,00
2017 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodek Działaj Lokalnie Zaleszany 47.000,00
RKG RS „Najwyższy czas…” 31.000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Agrafka Agory / FFL SMK 6480,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Jeden może dużo – kampania 1% 3000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Nagroda za Galę „Lokalne inicjatywy 2016” 5000,00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce „Medialnie” 1897,00
Fundacja Stocznia Badania BOX 8000,00

 

V. Partnerzy – instytucje publiczne i firmy komercyjne

Rok przyznania dotacji Program Tytuł projektu / zadania Kwota dotacji
2014 Dotacje samorządów gmin Bojanów, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Pysznica, Ośrodek Działaj Lokalnie 20.000,00 (łącznie)
Samorząd Gminy Baranów Sandomierski Promocja wolontariatu wśród młodzieży 5000,00
Samorząd Gminy Zaleszany Promocja wolontariatu wśród młodzieży 5000,00
Samorząd Gminy Sandomierz Piknik rodzinny 5000,00
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ASOS) Międzypokoleniowe Kluby eMKA 122 900,00
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (FIO lokalnie) Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 21 810,00
Fundacja Stefana Batorego Debaty oxfrodzkie 3000,00
2015 Dotacje samorządów gmin Bojanów, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Pysznica, Nowa Dęba Ośrodek Działaj Lokalnie 25.000,00 (łącznie)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 26.360,00
Samorząd Gminy Zaleszany Promocja wolontariatu wśród młodzieży 5000,00
2016 Dotacje samorządów gmin Bojanów, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Pysznica, Nowa Dęba, Zaklików, Urząd Marszałkowski Ośrodek Działaj Lokalnie 43250,00 (łącznie)
Gmina Nowa Dęba Piknik rodzinny 2 5000,00
Gmina Zaleszany Promocja wolontariatu wśród młodzieży 5000,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 23 667,50
2017 Dotacje samorządów gmin Zaleszany, Baranów Sandomierski, Pysznica, Nowa Dęba Ośrodek Działaj Lokalnie 29000,00 (łącznie)
Gmina Zaleszany Promocja wolontariatu wśród młodzieży 5000,00
Gmina Zaleszany Klub seniora Skowierzyn 4000,00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 194250,00
Województwo Podkarpackiej FIO – wsparcie wkładu własnego 10000,00
Gmina Stalowa Wola FIO – umowa promocyjna 5000,00
Powiat Stalowa Wola FIO – umowa promocyjna 5000,00
Firma „Nowy Styl” FIO – darowizna 5000,00

 

VI. Opis kluczowych projektów i zadań zrealizowanych w 2017 r.

Podejmowane inicjatywy (projekty) realizujemy w ramach  3 własnych programów Fundacji to jest:

 • „Lokalne Inicjatywy”;
 • „Młodzi gniewni”;
 • „Prawo dla obywateli”;

Ważne realizacje:

 1. Kontynuacja projektu „Ośrodek Działaj Lokalnie” w ramach którego Fundacja zorganizowała konkurs na inicjatywy obywatelskie, który pozwolił dofinansować 13 inicjatyw z 5 gmin (Baranów Sandomierski, Zaleszany, Pysznica, Radomyśl nad Sanem oraz Nowa Dęba) na łączna kwotę 55.000,00 PLN. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 134 tys. PLN. Projekty zaangażowały 261 zaangażowanych wolontariuszy w sposób stały lub jednorazowy, 241 osoby były zaangażowane od strony organizacyjnej, zaś łączna liczba odbiorców to min. 2639 osób.
 2. Kontynuacja projektu FIO- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 realizowany we współpracy ze stowarzyszaniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Niżańskiej oraz Lokalną Grupą Działania „Trygon” , współfinansowany z rządowego Programu FIO, którego operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Efektem działań to m.in.
 • objąć wsparciem 288 liderów i animatorów, którzy poprzez zorganizowane szkolenia ale przede wszystkim samodzielną realizację inicjatyw zwiększyło swoje zaangażowanie na rzecz swoich społeczności i podniosło swoją umiejętność zarządzania projektem i współpraca lokalną;
 • 103 podmioty (patroni grup nieformalnych i młode organizacje)  otrzymało łącznie blisko 450 tysięcy złotych na działania lokalne;
 • przeprowadzić 23 spotkania informacyjno-szkoleniowe, w których udział wzięło 265 osoby i spotkania informacyjne, w których udział wzięło 290 osób;
 • udzielono 103 dotacji, które pozwoliło zrealizować oddolne inicjatyw o wartości 814.885,10, w tym 445.963,28 dotacja, 302.019,44 – wkład pracy i rzeczowy beneficjentów oraz 66.713,17 – wkład finansowy
 1. Organizacja I Podkarpackiej Konferencji „Równać Szanse”. Konferencja pozwoliła na zintegrowanie organizacji i środowisk realizujących inicjatywy młodzieżowe, zaprezentować najciekawsze projekty młodzieżowe i przygotować filmy promujące aktywność młodzieży. w konferencji udział wzięło ponad 60 osób.
 2. Przeprowadzenie, jako lokalny partner promocję i nabór do Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”. Fundacja odpowiadała za region południowo-wschodni (woj. podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie). W ramach konkursu:
  • zostało złożonych 109 wniosków;
  • 90 wniosków zostało ocenionych pozytywnie;
  • 29 wniosków zostało zarekomendowanych do przyznania dotacji i realizacji inicjatyw.
  • zarekomendowane projekty pochodziły z województw:
świętokrzyskie 13
podkarpackie 3
lubelskie 6
małopolskie 7

 

 1. Zawiązanie partnerstwa „Napędzani Wisłą”, którego geneza tkwi w inicjatywach zainicjowanych w 2016 r. wyprawą wiślana zakończoną udziałem 8 jednostek w obchodach Godziny „W” w Warszawie. Aktualnie, działania wiślane są skupione w ramach partnerstwa zainicjowanego programem Pracowni Dobra Wspólnego, które przyznało Fundacji 5000 PLN na wdrożenie projektu „Pod wspólna banderą”. Powstałe partnerstwo wiślane w 2017 r. przyczyniło się do zaangażowania i integracji ponad 20 podmiotów z powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego, które zorganizowało:
  • wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły,
  • 2 Wyprawę Warszawską z udziałem 12 jednostek z blisko 80 osobami,
  • I listopadowy Wiślany, Patriotyczny Rejs Niepodległości na trasie Sandomierz – Baranów Sandomierski – Sandomierz,
  • uczestniczyliśmy w wydarzeniach wiślanych. W 2017 r. było to m.in udział w społecznych obchodach Roku Rzeki Wisły, udział w XI Regatach w Kłudziu, Solec nad Wisłą, konferencje poświęcone Wiśle i flisactwu.

Partnerstwo zbudowało i dysponuje również własną łodzią drewnianą „SMyK”, sfinansowaną ze środków dotacji i darowizn osób prawnych i fizycznych, zawiązaliśmy również partnerstwo społeczno – prywatne i zbudowaliśmy specjalistyczną przyczepę do wodowania dużych jednostek wiślanych (nawet o masie ok. 4 ton). Przyczepa służy wszystkim wodniakom Starego Portu w Sandomierzu – w 2017 udane zimowanie dwóch dużych łodzi z udziałem naszej przyczepy;

 1. Rozwijania inicjatyw związanych z programami stypendialnymi dla uzdolnionej artystycznie i edukacyjnie młodzieży. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowaliśmy 3 studentów, którzy otrzymali stypendia, każde w wymiarze 5000 PLN natomiast w ramach programu Agrafka Agory / FFL SMK przyznaliśmy 3 stypendia, każde w wysokości 3420 PLN.

Fundacja uczestniczyła w obchodach 15 lat Programu Stypendiów Pomostowych. W Raporcie „15 lat Programu Stypendiów Pomostowych”  nasza Fundacja znalazła się na 3 miejscu pod względem liczby przyznanych stypendiów. Nasze środowisko może się poszczycić 141 stypendystami PSP. Tuż przed nami Fundacja Współpracy Międzynarodowej z Wrocławia (158 stypendiów) oraz Stowarzyszenie Wspierania Powiatu Człuchowskiego (177 ). Raport obejmuje 186 lokalnych organizacji – partnerów PSP z okresu 2002-2017. Fundacja uczestniczy w Programie od 2012 r. Wcześniej, w latach 2005-2010 nasz region reprezentowało Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni Od Uzależnień”.

 

Kluczowym osiągnięciem Fundacji w 2017 r. była 

 1. kontynuacja projektu FIO – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017;
 2. kontynuacja współpracy z Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży jako Partner Lokalny Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”. W 2017 r. współpraca została rozszerzona o organizację Podkarpackiej Konferencji „Równać Szanse”;
 3. zainicjowanie nowego lokalnego partnerstwa „Napędzani Wisłą”, które usankcjonowało integracyjne działania Fundacji na Wiśle i Sanie,
 4. zainicjowanie procesu budowy stałych klubów seniora w Gminie Zaleszany, które działają w ramach akcji eMKA (Międzypokoleniowe Kluby Aktywności).

 

Podziel się informacją za pomocą: