II SAB/WA 232/11

Czy Wójt Gminy może odmówić udzielenia informacji publicznej poprzez nie podejmowanie czynności urzędowych?

II SAB/Wa 232/11 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Poprzez brak działania organu wykonawczego (wójt, burmistrz, prezydent) osoba (instytucja) składająca wniosek do urzędu administracji publicznej nie może podjąć dalszych kroków prawnych. Czy można uchylać się od podejmowania czynności administracyjnych? Poniżej sentencje wyroków sądu administracyjnego, w zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

Sąd rozważał m. in. kwestie: „…sądy administracyjne orzekają, w zakresie swojej właściwości, m. in. w zakresie skarg na bezczynność organów, w przypadkach określonych w pkt 1 – 4 (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oceniając postępowanie organów z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego. Właściwość Sądu dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji nakazanych prawem aktów lub czynności w sprawach indywidualnych.”, „…przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.”, „…zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”, „…żądane przez skarżącego informacje spełniają warunki informacji publicznej i wbrew twierdzeniu organu nie stanowią informacji przetworzonej, bowiem informacją przetworzoną jest taka, która wymaga nakładu pracy polegającej na opracowaniu posiadanych informacji (dokumentów) w postać stanowiącą przedmiot wniosku. Należy podkreślić, że kwestia, co jest informacją przetworzoną, a co nią nie jest, pozostaje do uznania organu zobowiązanego, jednakże w rozpoznawanej sprawie organ w sposób nieuzasadniony uznał, że żądane przez skarżącego informacje stanowią informację przetworzoną.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całości orzeczenia, które zawiera interpretację przepisów istotnych z punktu widzenia dostępu do informacji publicznej.

II SAB/Wa 232/11 – Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-10-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-06-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska
Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący/
Janusz Walawski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Informacja publiczna
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie …od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1 art. 2 ust. 1 art. 6
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 64 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula – Dąbrowska, Sędziowie WSA Janusz Walawski (spr.), Anna Mierzejewska, Protokolant spec. Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2011 r. sprawy ze skargi T. Z. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy L. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia […] maja 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz aktami postępowania administracyjnego 2. zasądza od Wójta Gminy L. na rzecz skarżącego T. Z. kwotę 100 zł (słownie: sto), tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

T. Z. w dniu […] maja 2011 r. złożył w Urzędzie Gminy w L. wniosek o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) czy Rada Gminy L. została poinformowana o rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody […] w sprawie uchwał nr […] i nr […] Rady Gminy L. z dnia […] grudnia 2010 r.; jeśli tak – to kiedy i w jakiej postaci (proszę o kserokopie dokumentów); jeśli nie – to dlaczego informacja ta nie została przekazana radnym;

2) dlaczego Rada Gminy L. nie skorzystała z możliwości odwołania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego od powyższych rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody […], skoro podczas sesji Rady Gminy L. w dniu […] grudnia 2010 r. obie wymienione uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, pomimo zgłaszanych podczas sesji wątpliwości i zastrzeżeń wobec tych uchwał;

3) czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności wobec wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Z. położonego na terenie Gminy L. i gruntów przyległych do jeziora w strefie 300 m, w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały nr […] Rady Gminy L.: jeśli tak – to jakie czynności zostały podjęte; jeśli nie – to dlaczego nie zostały podjęte, pomimo negatywnych skutków finansowych dla Gminy L., w postaci braku planu przy równoczesnym wypłaceniu większości należności za ten plan wykonawcy.

Wójt Gminy L. w dniu […] czerwca 2011 r. udzielił wnioskodawcy następującej odpowiedzi: „w nawiązaniu do Pana kolejnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej informuję, że odpowiedzi w sprawach podlegających publikacji znajdzie Pan na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w L. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, podawanymi do wiadomości publicznej w wymaganym okresie. Udzielenie Panu informacji i odpowiedzi w przypadku pozostałych pytań w sprawach niepublikowanych, będzie możliwe po wykazaniu przez Pana, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej są one szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie wyłącznie własnego”.

W kolejnym piśmie z dnia […] lipca 2011 r. Wójt Gminy w L. poinformował wnioskodawcę, że wobec braku odpowiedzi na powyższe pismo, zgodnie z art. 64 § Kpa, jego wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

T. Z. w dniu […] czerwca 2011 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie jego wniosku z dnia […] maja 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Skarżący wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania powyżej określonego wniosku oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie. Zdaniem organu skarga „nie spełnia przesłanek do bezpośredniego przesłania do Sądu Wojewódzkiego, a ponadto jest bezzasadna, gdyż zarówno przez udział własny i wgląd własny, jak i bezpośrednio przez Wójta Gminy, wnioskodawca był informowany i sprawa jest mu doskonale znana”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powyżej określonych przepisów, sądy administracyjne orzekają, w zakresie swojej właściwości, m. in. w zakresie skarg na bezczynność organów, w przypadkach określonych w pkt 1 – 4 (art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oceniając postępowanie organów z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego. Właściwość Sądu dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji nakazanych prawem aktów lub czynności w sprawach indywidualnych.

W przypadku skargi na bezczynność organu, przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Zdaniem Sądu, skarga T. Z. na bezczynność Wójta Gminy L. zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podać, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (ust. 1). Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3). Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy (ust. 4).

Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) stanowi, że każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej (…).

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 powołanej ustawy. Z treści tych przepisów wynika, iż informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim, bądź w jakikolwiek sposób dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

W powyższym rozumieniu, żądane przez skarżącego informacje spełniają warunki informacji publicznej i wbrew twierdzeniu organu nie stanowią informacji przetworzonej, bowiem informacją przetworzoną jest taka, która wymaga nakładu pracy polegającej na opracowaniu posiadanych informacji (dokumentów) w postać stanowiącą przedmiot wniosku. Należy podkreślić, że kwestia, co jest informacją przetworzoną, a co nią nie jest, pozostaje do uznania organu zobowiązanego, jednakże w rozpoznawanej sprawie organ w sposób nieuzasadniony uznał, że żądane przez skarżącego informacje stanowią informację przetworzoną.

Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odrębny tryb postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), mogą być stosowane tylko w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ta natomiast nie daje możliwości zastosowania art. 64 § 2 Kpa, tj. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, jak to uczynił organ w niniejszej sprawie. Organ prowadzący postępowanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązany jest procedować w jej trybie, a w szczególności wydawać rozstrzygnięcia w niej przewidziane.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 149 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

Orzekając o kosztach, Sąd działał na podstawie art. 200 w zw. z art. 209 powyżej określonej ustawy.

II SAB/Gd 53/11 – Wyrok

Data orzeczenia 2011-11-17
Data wpływu 2011-09-28
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie Katarzyna Krzysztofowicz /sprawozdawca/

Mariola Jaroszewska /przewodniczący/

Wanda Antończyk

Symbol z opisem 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

658

Skarżony organ Wójt Gminy
Treść wyniku Zobowiązano do wydania aktu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Antończyk Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.) Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Marta Sankiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Redakcji „A” na bezczynność Wójta Gminy w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy do załatwienia w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy wraz z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku Redakcji „A” z dnia 17 sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej uszeregowania najlepszych kandydatów według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz szczegółowych ocen poszczególnych kryteriów uzyskanych przez wszystkich kandydatów, poprzez udostępnienie żądanej informacji publicznej albo wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącej Redakcji „A” kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Wa 232/11 – Wyrok

Data orzeczenia 2011-10-11
Data wpływu 2011-06-29
Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie Anna Mierzejewska

Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący/

Janusz Walawski /sprawozdawca/

Symbol z opisem 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

658

Hasła tematyczne Informacja publiczna
Skarżony organ Wójt Gminy
Treść wyniku Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie …od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198; art. 1 ust. 1 art. 2 ust. 1 art. 6; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art. 64 par. 2; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula – Dąbrowska, Sędziowie WSA Janusz Walawski (spr.), Anna Mierzejewska, Protokolant spec. Marek Kozłowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2011 r. sprawy ze skargi T. Z. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy L. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia […] maja 2011 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz aktami postępowania administracyjnego 2. zasądza od Wójta Gminy L. na rzecz skarżącego T. Z. kwotę 100 zł (słownie: sto), tytułem zwrotu kosztów postępowania

 

Podziel się informacją za pomocą: