CZY PODATEK AKCYZOWY MUSZĄ PŁACIĆ ORGANIZACJE SPOŁECZNE I PARAFIE?

Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie, przedstawiamy opinie prawne do problemów zgłoszonych przez liderów i organizacje społeczne (organizacje pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie), ale także przez sołtysów, radnych, pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego w kwestiach związanych z animacją i aktywnością lokalną. Każda opinia jest przygotowywana przez prawników współpracujących z naszą Fundacją w ramach programu „Prawo dla obywateli”, zgodnie z misją naszego programu „pomagamy zrozumieć prawo”. Zapraszamy do zgłaszania problemów poprzez bezpośredni kontakt mailowy.

Stanisław Baska Prezes Fundacji FFL SMK

Zgłoszony problem:

Do parafii przyszła od PGNiG informacja dotycząca zmian ustawy o podatku akcyzowym. Należy wypełnić oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego. W w/w oświadczeniu trzeba określić czy jest się zwolnionym z opłacania tego podatku w całości lub części, czy też nie. Podane są różne grupy odbiorców, ale nigdzie nie zostały uwzględnione takie podmioty jak parafie, kościoły. Oczywistą kwestią jest, że gaz jest przeznaczony na ogrzewanie budynków kościelnych, kościoła, plebanii itp. W oddziale PGNiG w Sandomierzu nie potrafili udzielić odpowiedzi i odesłali z tą sprawą do księgowej czy też prawnika. Niestety parafia takiej osoby nie zatrudnia. Proszę o informację, do jakiej grupy odbiorców powinny być zaliczone w/w budynki i czy przysługuje im prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego. Dodam, że do parafii przychodzi kilka rachunków, dla poszczególnych budynków z osobna.

Opinia

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 z późn. zm.) o podatku akcyzowym począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Jednocześnie w art. 31b ust.2 ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy. Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest zwolnienie sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy). Ponadto zwolnieniem od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych ustawodawca objął organy administracji publicznej, wojsko, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, żłobki i kluby dziecięce, szpitale, przychodnie i inne podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także organizacje, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Mając na uwadze okoliczność, że plebania jest miejscem zamieszkania księży sprawujących posługę kapłańską w parafii, uznać należy, że mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia gospodarstwa domowego. Kościół natomiast jako miejsce kultu służy innym celom, które z pewnością nie mieszczą się w zakresie tego pojęcia.

Zważywszy jednak na prowadzoną w kościele przez parafię działalność charytatywną, możliwe jest objęcie kościoła przedmiotowym zwolnieniem w związku z prowadzoną przez parafię działalnością pożytku publicznego. Zgodnie bowiem z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. z późn. zm.) działalność pożytku publicznego, w ramach której ustawodawca wymienia działalność charytatywną, może być prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (art.3 ust.3 pkt 1 ustawy). Na gruncie w/w ustawy organizacje kościelne nie są co prawda uznawane za organizacje pozarządowe, ale pod względem prawnym zostały zrównane z organizacjami pozarządowymi i mają takie same możliwości działania, tj. mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego, a także korzystać z pomocy wolontariuszy etc.

Podsumowanie, w obecnym stanie prawnym do opodatkowania gazu opałowego podatkiem akcyzowym wskazać należy plebanię jako zwolnioną, gdyż stanowi rodzaj gospodarstwa domowego, natomiast kościół jako obiekt należący do parafii, która jest zwolniona z tego podatku na podstawie art. art. 31b ust.2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym jako organizacja, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Opinie prawne i porady realizowane są w ramach własnego programu Prawo dla obywateli. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z zastosowania się do zawartego w opinii stanowiska prawnego. Prezentowane opinie służą pogłębianiu świadomości prawnej obywateli, nie stanowią natomiast wiążącej wykładni przepisów prawa.

Podziel się informacją za pomocą: