Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 stały się doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, współpraca z organizacjami realizującymi projekty w ramach komponentu konkursowego Programu oraz szeroki dialog z przedstawicielami sektora pozarządowego, środowisk naukowych i eksperckich, samorządów, administracji centralnej, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, prowadzony m.in. w ramach działalności Rady ds. Polityki Senioralnej.

Szczególnie ważnym wyrazem nowego podejścia do problematyki osób starszych jest podmiotowe ujęcie tej kwestii społecznej. W konsekwencji dało to podstawy do przyjęcia zintegrowanej, horyzontalnej formuły Programu, odnoszącej się do różnorodnych potrzeb oraz interesów istotnych dla tak wrażliwej społecznie fazy życia człowieka.

Program, podobnie jak jego pierwsza wersja na lata 2012–2013, jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów.

Fundamentalne znaczenie dla przyszłości polityki publicznej dla osób starszych ma stworzenie strategicznych podstaw do jej realizacji, co przewidywał drugi – systemowy komponent Programu ASOS 2012–2013. Racjonalna koncepcja długofalowej polityki w tym zakresie może powstać, w najbliższej przyszłości, jedynie w formule partycypacyjnej, z udziałem wszystkich interesariuszy. Rada ds. Polityki Senioralnej stała się platformą do stworzenia długofalowego dokumentu, odpowiadającego na obecne i przyszłe potrzeby kraju zidentyfikowane w obszarze osób starszych.

Założenia Programu mogą zostać zrealizowane jedynie poprzez planowanie, projektowanie oraz wdrożenie długofalowych działań realizujących dalekosiężne cele. Z tego względu Program przewidziano na siedem kolejnych lat, gdyż tylko działania kompleksowe i odpowiednio długookresowe mają szansę przynieść trwałe efekty dla sytuacji społecznej osób starszych realizowane wobec wyzwań demograficznych Polski.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

Źródło tekstu: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/

Fundacja Fundusz Lokalny SMK 30.12.2014 r. zakończyła realizację projektu społecznego pn. Międzypokoleniowe Kluby Aktywności. Zakończenie w formie Senioriady na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu przyniósł wiele wzruszeń jakie się wyzwoliły po ponad półrocznej współpracy w ramach 4 klubów MKA. Pomysł inicjatywy został sfinansowany z otrzymanej dotacji z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 - 2020. Łączna wielkość wsparcia finansowego i osobowego wyniosła ponad 100 tyś. PLN, zaś jego realizacja obyła się w okresie maj-grudzień 2014.

eMKA1Projekt powoływał i wdrożył interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miejscowościach: Jastkowice (gm. Pysznica), Koprzywnica (gm. Koprzywnica), Gorzyce (gm. Gorzyce) oraz Suchorzów (gm. Baranów Sandomierski). Łącznie wsparciem zostało objętych ponad 60-ciu seniorów z w/w miejscowości. Do działań na rzecz seniorów włączono ponad 20-stu młodych wolontariuszy. Wsparciem dla działań Klubów było również 8 animatorów - liderów społecznych z poszczególnych sołectw.

Powołane Kluby Seniora realizowały zajęcia z zakresu: rękodzieła, artystycznego (bibułkarstwo, gipsiarstwo, origami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp.) oraz zajęcia kulinarne. Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział w akcjach nasadzania drzew i oznaczania dzikich wysypisk śmieci, zakończonych wspólnymi ogniskami. W ramach projektu rozwiązano również problem tzw. e-wykluczenia wśród seniorów. Szkolenia komputerowe oraz z obsługi sprzętu komunikacyjnego uzupełniły wiedzę u seniorów w obszarze współczesnych narzędzi informatycznych i radzenia sobie z nimi w codziennym życiu. Całość tego etapu realizacji projektu została uzupełniona o warsztaty fotograficzne, które przełożyły się na wzmocnienie umiejętności wśród seniorów z zakresu obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych.

Niezwykle dużą popularnością cieszyły się zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutów. Dodały one wiele pozytywnej i potrzebnej energii tej grupie społecznej. Dzięki nim wzrosła kondycja u seniorów, zaś wprowadzone elementy edukacyjne w zajęciach pozwoliły na trwałe kontynuowanie gimnastyki przez seniorów w zaciszu domowym lub w przestrzeni lokalnej.

Trafnym działaniem były również porady prawne świadczone przez prawników na rzecz społeczności lokalnej seniorów. Dzięki nim wiele osób starszych mogło skorzystać z profesjonalnego wparcia i doradztwa prawnego.

eMKA2Atrakcyjnym wydarzeniem podczas trwania projektu były wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Krakowa. Seniorzy mieli możliwość odwiedzenia dwóch stolic Polski - tej dawnej i współczesnej, a wiedza o nich z kolei stanowiła element quizu organizowanego w ramach Senioriady - spotkania podsumowującego projekt. Miało ono formę zabawy i rywalizacji pomiędzy poszczególnymi Klubami. Konkurencji było wiele: śpiew, skecze, wystawy prac, kulinaria, pokazy gimnastyczne, etc. Komisja konkursowa dokonała ocen seniorów i nagrodziła zwycięzców. Spotkanie to uwieczniło projekt i było okazją do wspólnej integracji uczestników projektu.

Pan Stanisław Baska - na co dzień prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK - mówi o projekcie: Była to wyjątkowo cenna inicjatywa na rzecz seniorów z Gmin Pysznica, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz Koprzywnica. Dla Fundacji przyniosła ona wiele pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem inicjatyw na rzecz tej grupy społecznej. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt za wkład włożony w jego realizację. Szczególnie podziękowania należą się dla liderów Klubów w poszczególnych miejscowościach - dla Pana Eugeniusza Durdy z Suchorzowa, Pani Alicji Stępień z Koprzywnicy, Krystyny Gozdyry z Gorzyc, Jolanty Powęska z Jastkowic - bez ich pracy nie byłaby możliwa realizacja tak intensywnych działań. Bez ich udziału nie byłaby możliwość skupienia  wokół idei MKA innych osób, w tym młodych wolontariuszy, którzy pomagali zrealizować tak szerokie wsparcie dla aktywnych seniorów. Zadowolenie uczestniczących w projekcie osób starszych można wyczytać z ich twarzy patrząc, jak zafascynowanie możliwością wzajemnego spotkania się i realizowania pasji w postaci chociażby robótek artystycznych. To nas umacnia w przekonaniu, że było warto!