JACEK PIWOWARSKI - doradca wojewódzki (woj. świętokrzyskie)

Jacek współpracę z Fundacja rozpoczął już 2013 r. będąc członkiem zespołu inicjującego Festiwal Miasto Młodych Artystów. W kolejnych latach Jacek systematycznie wspomagał aktywność Fundacji uczestnicząc w wielu jej akcjach i działaniach jak np. animator młodzieżowej aktywności, współpartner w kampanii „Jeden może dużo”,  pomysłodawca materiałów promocyjnych. Prywatnie Jacek jest „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania. 

Kontakt:

e-mail: jacekpiwowarski@onet.pl

tel.: 516 788 118

ROBERT BĄK - wiceprezes Zarządu Fundacji, doradca wojewódzki (woj. małopolskie)

Pracuje, jako pedagog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie, gmina Zaleszany, Fundacja Fundusz Lokalny SMK – członek Zarządu oraz  fundator, ponadto członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaznych Edukacji „Horyzont” w Zbydniowie oraz Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów, członkostwo w Polskim Związku Wędkarskim, Towarzystwie Ochrony Przyrody „Ostoja”. Autor i realizator wielu projektów społecznych z funduszy UE, PAFW oraz środków krajowych. Bezpośrednio był czynnie zaangażowany we wszelkiego rodzaju doradztwa, mentoring i wsparcie szkoleniowe na rzecz sektora NGO w woj. podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, realizowane  w ramach programów wsparcia takich podmiotów i instytucji jak: Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Fundacja OIC Poland w Lublinie, Fundacja Akademia Obywatelska, Diecezja Tarnowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Grupa Doradcza BAS, Lokalna Grupy Działania Lasowiacka, Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Integracji Społecznej oraz innych podmiotów pozarządowych i samorządowych.

Kontakt:

e-mail: slombryk@gmail.com

tel.: 601 168 152

ŁUKASZ SZCZEPAŃCZYK - doradca wojewódzki (woj. lubelskie)

Łukasz Szczepańczyk – Prezes Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej ,  absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnik programu dla liderów z Polski organizowanego przez Departament Stanu USA, uczestnik programu dla menadżerów organizacji pozarządowych – PROMENGO, absolwent kierunków Stosunki Międzynarodowe i Prawo. Od 2008 r. działa aktywnie w sektorze pozarządowym. Od 2008 r. współpracuje z programem Równać Szanse. Tworzył, koordynował i współorganizował kilkadziesiąt projektów z zakresu polityki młodzieżowej. Od 2014 r. Latarnik Polski Cyfrowej, od 2014 r. Mobilny Doradca w programie Nowoczesnych Technologii. Trener z zakresu nowoczesnych technologii w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, tworzenia materiałów promocyjnych w formie video i prezentacji multimedialnych.

Kontakt:    

e-mail: sz-l@o2.pl

tel.: 503 028 322    

SEBASTIAN NABRZESKI - doradca wojewódzki (woj. podkarpackie)

Od początku działalności społecznej związany z Gminą Zaleszany. W latach 2006 – 2010 był Radnym Gminy Zaleszany. Od 2011 r. Sekretarz Gminy Zaleszany oraz Prezes Podkarpackiego Forum Sekretarzy i Radny Powiatu Stalowowolskiego. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowanych w partnerstwie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW. Prywatnie, działacz społeczny, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Realizator projektów m.in. ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi. Współpracuje, jako szkoleniowiec z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kontakt:

e-mail: snabrzeski@wp.pl

tel.: 517 370 383

STANISŁAW BASKA - Prezes Zarządu Fundacji , p.o. dyrektora Biura Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych.  Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży. W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. Od 2001 r. prowadzę własną firmę: doradzam, szkolę a od 2010 r. również udzielam noclegów w Gościńcu Koćmierzów J . W chwilach wolnych wspieram liderów społecznych i samorządowych w różny sposób. W Fundacji odpowiada za: koordynowanie pracy, nadzór nad programami Fundacji, współpracę z Radą Fundacji i komisjami konkursowymi,  zarządzanie biurem Fundacji (rekrutacja i nadzór nad pracą zatrudnianego personelu).

Kontakt:

e-mail: stachbas@poczta.onet.pl

tel.: 607 560 016

DOMINIKA LATAŃSKA - administrator Ośrodka Działaj Lokalnie, specjalista ds. promocji i informacji

Dominika współpracę z Fundacją rozpoczęła wraz z II edycją Festiwalu Miasto Młodych Artystów czyli w maju 2014 r. W tym samym roku odbyła wakacyjny, trzymiesięczny staż w Fundacji jako administrator stron internetowych Fundacji, wspierała również pracę administracyjną w biurze zarządu. Dominika, od 2015 w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie Dominika pełni stanowisko administratora Ośrodka Działaj Lokalnie. Ponadto nadal dba o stronę internetową oraz wizerunek Fundacji w Internecie oraz wspiera działania innych osób w ramach innych projektów i akcji Fundacji. Działania w jakie angażuje się w Fundacji dają możliwość rozwoju jej zainteresowań oraz kontynuowania działań związanych z 3 sektorem. Podczas studiów które ukończyła na Politechnice Rzeszowskiej w 2015 roku była wolontariuszem w programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz prowadziła Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania. Dodatkowo inicjator oraz koordynator inicjatywy lokalnej w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2014r. oraz IX 2016 r.

Kontakt:

e-mail: d.latanska@gmail.com

tel.: 726 787 922