DOROTA STRONKOWSKA - doradca na teren woj. lubelskiego

Dorota  - od 10 lat związana z trzecim sektorem, koordynowała programy grantowe wspierające rozwój społeczności lokalnych w Polsce, pomagała przy tworzeniu partnerstw lokalnych, współpracowała przy wdrażaniu międzynarodowego programu dla funduszy lokalnych. W Akademii Rozwoju Filantropii pracowała jako koordynator programów Lokalne Partnerstwa PAFW i Wolontariat Rodzinny, współkoordynowała program Działaj Lokalnie. Współpracowała przy tworzeniu i testowaniu modelu regrantingu dla samorządów. Przez dwa lata związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland, gdzie zajmowała się współpracą międzysektorową w zakresie mieszkalnictwa. Członkini komisji oceniających wnioski w ramach programów FIO i Równać Szanse. Od początku kibicuje Fundacji Fundusz Lokalny SMK, od 2018 także jako stała współpracowniczka, między innymi przy organizacji konferencji lubelskiej programu "Równać Szanse" w 2018 roku.

Kontakt:

e-mail:  rownacszanselublin@gmail.com

tel.: 602 780 301

JACEK PIWOWARSKI - doradca na teren woj. świętokrzyskiego

Jacek współpracę z Fundacja rozpoczął już 2013 r. będąc członkiem zespołu inicjującego Festiwal Miasto Młodych Artystów. W kolejnych latach Jacek systematycznie wspomagał aktywność Fundacji uczestnicząc w wielu jej akcjach i działaniach jak np. animator młodzieżowej aktywności, współpartner w kampanii „Jeden może dużo”,  pomysłodawca materiałów promocyjnych. Prywatnie Jacek jest „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Kontakt:

e-mail: jacekpiwowarski@onet.pl

tel.: 516 788 118

MIROSŁAW TŁOMAK - doradca na teren woj.  małopolskiego

Mirek  w działaniach z NGO od 2010 r. Współpracę z Fundacją rozpocząłem w 2018 r. Absolwent KUL. Ukończone studia podyplomowe „Menedżer Sportu i Turystyki”, „Menedżer Ekonomii Społecznej”. Na co dzień pracuję jako księgowy oraz pomagam przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej, członek Grupy Koordynującej Małopolskiej Sieci NGO.
Pomysłodawca imprez lokalnych: rajdów kajakowo-rowerowych, sprzątania rzek, marszy Nordic Walking, paszportu Ekomuzealnika Doliny Karpia.
Przez udział w licznych szkoleniach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i przekazuję zdobyta wiedzę innym członkom Stowarzyszeń.

Kontakt:

e-mail: micash@poczta.onet.pl

tel.: 602 104 071

STANISŁAW BASKA - doradca na teren woj. podkarpackiego

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych.  Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży. W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. Od 2001 r. prowadzę własną firmę: doradzam, szkolę a od 2010 r. również udzielam noclegów w Gościńcu Koćmierzów J . W chwilach wolnych wspieram liderów społecznych i samorządowych w różny sposób. W Fundacji odpowiada za: koordynowanie pracy, nadzór nad programami Fundacji, współpracę z Radą Fundacji i komisjami konkursowymi,  zarządzanie biurem Fundacji (rekrutacja i nadzór nad pracą zatrudnianego personelu).

Kontakt:

e-mail: stachbas@poczta.onet.pl

tel.: 607 560 016

DOMINIKA LATAŃSKA - promocja i informacja

Dominika współpracę z Fundacją rozpoczęła wraz z II edycją Festiwalu Miasto Młodych Artystów czyli w maju 2014 r. W tym samym roku odbyła wakacyjny, trzymiesięczny staż w Fundacji jako administrator stron internetowych Fundacji, wspierała również pracę administracyjną w biurze zarządu. Dominika, od 2015 w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie Dominika pełni stanowisko administratora Ośrodka Działaj Lokalnie. Ponadto nadal dba o stronę internetową oraz wizerunek Fundacji w Internecie oraz wspiera działania innych osób w ramach innych projektów i akcji Fundacji. Działania w jakie angażuje się w Fundacji dają możliwość rozwoju jej zainteresowań oraz kontynuowania działań związanych z 3 sektorem. Podczas studiów które ukończyła na Politechnice Rzeszowskiej w 2015 roku była wolontariuszem w programie PROJEKTOR – Wolontariat Studencki oraz prowadziła Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania. Dodatkowo inicjator oraz koordynator inicjatywy lokalnej w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII 2014r. oraz IX 2016 r.

Kontakt:

e-mail: d.latanska@gmail.com

tel.: 726 787 922