„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest  w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc).

Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) oferuje poza wsparciem doradczym i szkoleniowym również pomoc finansowa poprzez dotacje na wdrażanie inicjatyw opracowanych dla mieszkańców i z mieszkańcami wdrażanymi. Maksymalna kwota dotacji to 6 tys. złotych. Od 2012 r. udało się już dofinansować W ciągu 6-cio letniej działalności udało się pomóc zrealizować ponad 86 inicjatyw, które uzyskały z naszego ODL blisko 400 tys. złotych dotacji. Wszystkie współpracujące z nami grupy mogą korzystać z innych inicjatyw powiązanych z Ośrodkiem Działaj Lokalnie takich jak konkurs: „Opowiedz…”, „Wizytówka mojej miejscowości”, „Najlepszy młodzieżowy wolontariusz”, „Lokalne inicjatywy” jak i brać udział w innych ważnych lokalnie projektów, np.: „FIO-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, Program Stypendiów Pomostowych”, stypendia artystyczne dla młodzieży, poradnictwo prawne w ramach Programu „Prawo dla obywateli”. Ośrodek współfinasowany jest w ramach ogólnokrajowego Programu „Działaj Lokalnie” zaś lokalnie uzyskuje również dodatkowe wsparcie finansowe ze strony samorządów lokalnych oraz osób prywatnych i firm.

Logo Dzialaj LokalnieProgram  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl

Polsko-Amerykanska_Fundacja_WolnosciPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Od 16 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych:

 • inicjatywy w zakresie edukacji
 • rozwój społeczności lokalnych
 • dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji

W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego, którego źródło stanowią środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; PAFP przekazał Fundacji 255 mln USD. Od roku 2000, z wypracowanych przychodów, Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 169 mln USD.W tym czasie w ramach 36 programów sfinansowano prawie 27 tys. stypendiów, blisko 12 tys. projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tys. nauczycieli, a także dla 20 tys. liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 8 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązuje także do tego, by wspierane projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie www.pafw.pl

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

 • rozwój społeczności lokalnych,
 • społeczne zaangażowanie biznesu,
 • filantropia indywidualna i korporacyjna,
 • promowanie działalności społecznej,
 • aktywność osób starszych.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę/wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Sześć zasad Akademii

 • Partnerstwo: Akademia buduje koalicje, pracuje poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
 • Otwartość: Akademia jest otwarta na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
 • Innowacyjność: Akademia poszukuje nierutynowych metod działania, wkracza na nowe obszary.
 • Rzetelność i przejrzystość działań: Akademia dba o jak najlepsze wykorzystanie środków oraz o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
 • Wszechstronność: Akademia udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, zabiega o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach swoich działań.
 • Nieuzależnianie od pomocy: Akademia uczy samodzielności, wspiera aktywność i zaradność organizacji i obywateli.

Misja Akademii: Inspirujemy. Pomagamy działać.

Więcej o Akademii: www.filantropia.org.pl