SAMOPOMOCOWY KLUB SENIORA W ZALESZANACH

Samopomocowy Klub Seniora w Zaleszanach powstał w wyniku realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Zaleszany w ramach umowy – realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK.
Okres realizacji zadania to 1-02-2018r. do 31-12-2018r.
Uczestnikami klubu są osoby w wieku 60+, w tym osoby niepełnosprawne (40 osób) oraz wolontariusze (10 osób). Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.
Uczestnicy Klubu to mieszkańcy Gminy Zaleszany, miejscowości Zaleszany a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Zajęcia w klubie seniora mają charakter sportowo rekreacyjny, kulturalno oświatowy, aktywizujący społecznie oraz manualny. W ramach w/w aktywności organizowane są zajęcia florystyczne, kulinarne, gimnastyczne, spotkania okolicznościowe i oraz inne zgłaszane przez uczestników. Zajęcia w ramach Klubu realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach. Warunkiem uczestnictwa w Samopomocowym Klubie Seniora jest złożenie deklaracji przystąpienia do klubu oraz zapoznanie się z regulaminem klubu.
Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby uczestników.

GŁÓWNYMI CELAMI SAMOPOMOCOWEGO KLUBU SENIORA SĄ MIN.:

  • Motywowanie środowiska Seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz wzajemna pomoc
  • Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów- uczestników klubu
  • Aktywizacja seniorów z różnych środowisk
  • Współpraca z innymi klubami
  • Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów
  • Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia
  • Budowanie więzi międzypokoleniowej
  • Promocja gminy

Zajęcia realizowane przez Samopomocowy Klub Seniora mają na celu poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów, dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych, integrację osób starszych w środowisku, wymiana doświadczenia, zainteresowań, budowanie więzi- więzi międzypokoleniowej.

Animatorem klubu jest PAULINA TUREK – tel. 662-962-292