Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest odpowiedzią na konieczność systemowego: programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich obejmującego obszary pożytku publicznego. Program jest kontynuacją Funduszu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013 oraz Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005–2007. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cel główny programu:

Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz
w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Cele szczegółowe programu*:

1.       Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim pomóc zaistnieć niewielkim, nowym przedsięwzięciom realizowanym dla wspólnot lokalnych. W przypadku inicjatyw oddolnych wskazane jest wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie ich w formule małych grantów, animacji, doradztwa czy szkoleń. Skutkować to powinno stworzeniem trwałej sieci wsparcia oddolnych inicjatyw.

2.       Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące różnych obszarów pożytku publicznego, które w możliwie dużym stopniu pozwalają na angażowanie w przedsięwzięcia podejmowane na szczeblu lokalnym członków lokalnej społeczności. Ich celem ma być umożliwienie rozwijania kompetencji społecznych
u obywateli, stwarzanie warunków dla długofalowej współpracy, a nie tylko jednorazowego, akcyjnego zaangażowania. Doprowadzić to powinno do stworzenia trwałych więzi współpracy. Tego typu działania sprzyjać powinny również lepszemu osadzeniu organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych: poprawie ich rozpoznawalności wśród członków społeczności, ale również wzmocnieniu pozycji i marki tych organizacji.

3.       Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Odnosi się to zarówno do współpracy samych organizacji pozarządowych, w tym zdolności do budowania koalicji, porozumień i wypracowywania wspólnych stanowisk, jak i współpracy międzysektorowej w ramach partnerstwa publiczno-społecznego oraz publiczno-społeczno-prywatnego. Kolejnym ważnym krokiem jest wzrost poczucia sprawczości wśród obywateli, czyli przekonania, że dzięki własnym lub wspólnym działaniom można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Dla transparentności życia publicznego niezbędny jest także wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, czyli tych podmiotów, które zajmują się monitorowaniem działań podejmowanych przez inne instytucje, zarówno publiczne, prywatne, jak i pozarządowe oraz są wyrazicielami poglądów innych.

4.       Wzmocnienie potencjału III sektora. Dla tworzenia skutecznych i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów lokalnych organizacji pozarządowych konieczne jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób w nich działających. Ważną rolę do odegrania mają w tym zakresie organizacje o charakterze sieciowym, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem. Innym komponentem działań systemowych są badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw itd.

*Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2016

Pomysł na program:

Potrzeba realizacji programu wynika z diagnozy kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz sytuacji w sektorze organizacji pozarządowych, a także konieczność programowego i finansowego wyodrębnienia działań na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich.

Struktura realizacji małych inicjatyw:

Jednym z kluczowych działań Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. Za realizację priorytetu odpowiadają Operatorzy. Wyłaniani w drodze konkursu ofert na każde z województw. Zadaniem Operatorów jest animacja środowiska, opracowanie i realizacja konkursu na mikrodotacje dla młodych ngo i grup samopomocowych oraz nieformalnych. NGO i grupy samopocowe oraz nieformalne uczą się jak tworzyć inicjatywy, piszą wnioski, realizują i rozliczają inicjatywy. Mieszkańcy dzięki inicjatywom realizują cele społecznie ważne dla lokalnych społeczności.

 

Tu jest moje podkarpackie... ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie.
A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuję działania na rzecz mojej okolicy.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl)

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:

 1. Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej
  i merytorycznej, formularza wniosku).
 2. Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację
 3.  Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw
 4. Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.
 5. Rozliczenie Projektu.

Mikrodotacje na realizację inicjatyw:

 • Minimalny czas trwania inicjatyw - od 2 miesięcy.
 • Kwota dofinansowania: od 2.000 do 5.000 zł.
 • Wkład własny - minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy
 • Limit środków przeznaczonych na dotację: 450 000 zł

Uczestnicy i odbiorcy:

 • młode organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekroczył 25 tys. zł;
 • grupy samopomocowe traktowane jako dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków;
 • grupy nieformalne nie mniej niż trzy osobowe, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania
  w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej;
 •  patroni - to organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które mogą ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna lub samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia;
 • obywatele/ mieszkańcy województwa podkarpackiego - osoby biorące udział w działaniach animacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Operatorów na terenie woj. podkarpackiego.

Fundacja Generator Inspiracji