Województwo Podkarpackie

Krótki opis:

„Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw” w okresie od 16.04.2016 r. do  30.11.2016 r.

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

  1. Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności związanych z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez zorganizowanie łącznie 2 szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach w czasie monitoringu merytorycznego i finansowego;
  2. Liderzy 16 grup i organizacji nabyli doświadczenia i umiejętności praktyczne dotyczące wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw jak i możliwość samodzielnej realizacji inicjatyw dofinansowanych w ramach zadania;
  3. Udział środków Województwa Podkarpackiego umożliwił realizację większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenia społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu - w porównaniu do roku ubiegłego łączna liczba i kwota inicjatyw znacznie wzrosła;
  4. Objęcie działaniami Programu „Działaj Lokalnie” nowych środowisk to jest gmina Radomyśl nad Sanem, Tarnobrzeg, Zaklików;
  5. Wdrożenie 4 konkursów dla liderów organizacji, które integrują środowisko i promują dobre praktyki.

Działania:

1. Promocja konkursu dotacyjnego „DL 2016” (informacja, szkolenia, doradztwo)
2. Wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
3. Prowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem działań organizacji – zostaną zorganizowane min. 10 szkoleń dotyczące animacji lokalnej i komunikacji społecznej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza województwo podkarpackie) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
4. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem.
5. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.
6. Opracowanie materiałów promujących aktywność realizowaną w ramach zadania publicznego. Zostaną przygotowane trzy informacje: na początku wdrażania, w trakcie wdrażania, po zakończeniu realizacji inicjatyw. Materiał informacyjny zostanie zamieszczony na 3 stronach www Fundacji i przekazany do upowszechnienia do urzędów gmin, powiatów oraz lokalnych mediów.
7. Organizacja konkursów promujących dobre praktyki organizacji pozarządowych
8. Organizacja Gali „Lokalne Inicjatywy 2016”

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Baranów Sandomierski, kwota dotacji: 10.000,00 PLN