Program Działaj Lokalnie

Program  „Działaj Lokalnie”. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl
Więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl

„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest od 2012 roku w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach (sołectwo, szkoła, parafia, organizacja społeczna, etc). ODL oferuje poza wsparciem doradczym i szkoleniowym również pomoc finansowa poprzez dotacje na wdrażanie inicjatyw opracowanych dla mieszkańców i z mieszkańcami wdrażanymi. Maksymalna kwota dotacji to 6 tys. złotych.