Gmina Zaleszany

Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 80 km od Rzeszowa. Jest jedną z pięciu gmin powiatu, wyróżniającą się na jego tle dużym udziałem użytków rolnych w całkowitej powierzchni gminy (ponad 72%), stosunkowo dobrymi glebami, a w stosunkach ludnościowych wsi tego powiatu wsi tego powiatu- większą gęstością zaludnienia i wyższym wskaźnikiem przedsiębiorczości. Kolejnym wyróżnikiem gminy jest najlepszy- wśród wsi powiatu- poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Gmina sąsiaduje z ośrodkami miejskimi: bezpośrednio z miastem Stalowa Wola, stanowiącym ośrodek przemysłu ciężkiego (wyroby hutnicze, maszyny budowlane, sprzęt obronny). Pośrednio graniczy z Tarnobrzegiem i Sandomierzem (w odległościach rzędu 15-20 km). Od strony zachodniej bezpośrednio graniczy z Gorzycami, stanowiącymi również ośrodek przemysłowy.

Z Rzeszowem gmina jest powiązana komunikacją kolejową (linia Stalowa Wola- Tarnobrzeg- Rzeszów) i drogową (drogą nr 859 do Niska i dalej droga nr 19 Nisko- Rzeszów oraz droga nr 859 do Sandomierza i dalej drogami nr 723 i nr 9 przez Tarnobrzeg i Nową Dębę).

Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi około 87 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 10,5 tysiąca, a gęstość zaludnienia- około 120 osób/ km2, tj. w granicach średniej gęstości w Polsce.

W skład gminy Zaleszany wchodzi 13 sołectw: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydnowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów.

 

Źródło: http://www.zaleszany.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=7&strona=1&sub=6
Więcej: www.zaleszany.pl

Krótki opis:

„Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie  miejsca zamieszkiwania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy” w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców, którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

  1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach;
  2. Nabycie doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw;
  3. Umożliwienie realizacji większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenie społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu.

Działania:

  1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
  2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
  3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
  4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Zaleszany, kwota dotacji: 10.000,00 PLN

Copy and paste to create more