Gmina Zaleszany

Gmina Zaleszany jest położona w powiecie stalowowolskim, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 80 km od Rzeszowa. Jest jedną z pięciu gmin powiatu, wyróżniającą się na jego tle dużym udziałem użytków rolnych w całkowitej powierzchni gminy (ponad 72%), stosunkowo dobrymi glebami, a w stosunkach ludnościowych wsi tego powiatu wsi tego powiatu- większą gęstością zaludnienia i wyższym wskaźnikiem przedsiębiorczości. Kolejnym wyróżnikiem gminy jest najlepszy- wśród wsi powiatu- poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Gmina sąsiaduje z ośrodkami miejskimi: bezpośrednio z miastem Stalowa Wola, stanowiącym ośrodek przemysłu ciężkiego (wyroby hutnicze, maszyny budowlane, sprzęt obronny). Pośrednio graniczy z Tarnobrzegiem i Sandomierzem (w odległościach rzędu 15-20 km). Od strony zachodniej bezpośrednio graniczy z Gorzycami, stanowiącymi również ośrodek przemysłowy.

Z Rzeszowem gmina jest powiązana komunikacją kolejową (linia Stalowa Wola- Tarnobrzeg- Rzeszów) i drogową (drogą nr 859 do Niska i dalej droga nr 19 Nisko- Rzeszów oraz droga nr 859 do Sandomierza i dalej drogami nr 723 i nr 9 przez Tarnobrzeg i Nową Dębę).

Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi około 87 km2. Liczba mieszkańców wynosi około 10,5 tysiąca, a gęstość zaludnienia- około 120 osób/ km2, tj. w granicach średniej gęstości w Polsce.

W skład gminy Zaleszany wchodzi 13 sołectw: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydnowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów.

Źródło: http://www.zaleszany.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=7&strona=1&sub=6
Więcej: www.zaleszany.pl

Tytuł zadania:

„Prowadzenie Klubu Seniora pn. „eMKA”” w okresie od 01.02.2018 r. do  31.12.2018 r.

Akcja „eMKA” – czyli Młodzieżowe (Międzypokoleniowe) Kluby Aktywności pozwala na dofinansowywanie inicjatyw związanych z zagospodarowywaniem miejsc spotkań młodzieży (świetlice, pomieszczenia, kluby), które pozwalają na organizacje spotkań i własnych, niezależnych działań młodzieży. W ramach Programu dofinansowane są zarówno istniejące kluby eMKA jak i tworzenie zupełnie nowych klubów. Kluby eMKA powstają w takich miejscach jak: ośrodki kultury, domy ludowe, remizy OSP, szkoły. Dotychczas udało się wesprzeć ponad 15 miejsc „przyjaznych młodzieży”.

Adresaci:

Osoby 60+ z terenu Gminy Zaleszany oraz młodzieżowi wolontariusze (13-19 lat).

Cele:

 1. Wsparcie dla osób starszych (60+) w tym osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zaleszany w zakresie zorganizowanych zajęć oraz pomocy w dostępie do kultury;
 2. Promocja postaw woluntarystycznych wśród młodzieży, zwłaszcza adresowanej na pomoc seniorom;
 3. Nabycie doświadczeń przez lokalne środowisko w działaniach na rzecz seniorów metodą klubu seniora.

Streszczenie:

Zadanie dotyczy organizacji i prowadzenia w okresie od 1 lutego do 31 grudnia  klubów dla seniorów w miejscowości Skowierzyn i Zaleszany. Zadanie obejmie takie etapy realizacji jak:

 1. Organizacja działań kontynuacyjnych klubu seniora w Skowierzynie pod nazwą „Jesień i wiosna wspólna porą roku” (spotkania z potencjalnymi animatorami, aktualizacja posiadanej dokumentacji klubu seniora, etc);
 2. Utworzenie i prowadzenie klubu w Zaleszanach pod nazwą „Samopomocowy Klub Seniora” (spotkania z potencjalnymi animatorami, dostosowanie posiadanej dokumentacji dla „Klubu Zaleszany”, etc);
 3. Nabór uczestników zajęć w liczbie nie mniejszej niż 80 osób z grupy wiekowej 60+, w tym przynajmniej 20 osób niepełnosprawnych spośród mieszkańców Gminy Zaleszany. Na potwierdzenie powyższego Zleceniobiorca zadania przedłoży wraz z rozliczeniem dotacji listę uczestników oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.
 4. Nabór przynajmniej 10 młodzieżowych wolontariuszy. Na potwierdzenie powyższego Zleceniobiorca zadania przedłoży wraz z rozliczeniem dotacji listę wolontariuszy.
 5. Wypracowanie (aktualizacja) wraz z uczestnikami i ustalenie regulaminu funkcjonowania Gminnego Klubu Seniora lub dokumentu równoważnego, który Zleceniobiorca zadania przedłoży wraz z rozliczeniem dotacji.
 6. Zatrudnienie specjalisty ds. prowadzenia i animacji w Gminnym Klubie Seniora, posiadającego doświadczenie związane z animacją lokalną oraz wykształcenie wyższe pedagogiczne lub równoważne.
 7. Organizacja cyklicznych spotkań Klubu Seniora w wymiarze średnio 1 spotkanie / na tydzień w okresie realizacji umowy, które będą miały formę:
  1. zindywidualizowaną oraz jak najbardziej zbliżona do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym,
  2. umożliwiającą odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,
  3. zapewniającą, ze odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem,
  4. gwarantują, że wymagania organizacyjne nie maja pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
 8. Realizacja m.in. zajęć sportowo-rekreacyjnych, manualnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywizujących społecznie, których ilość będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań seniorów, jednakże nie mniejsza niż jeden raz w tygodniu (w każdym z klubów) w przeliczeniu na średnioroczną ilość spotkań.

Inne informacje:

Dofinansowanie: Gmina Zaleszany; kwota dotacji: 60.000,00 PLN; Umowa Nr 33/2018

Krótki opis:

„Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie  miejsca zamieszkiwania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy” w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców, którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach;
 2. Nabycie doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw;
 3. Umożliwienie realizacji większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenie społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Zaleszany, kwota dotacji: 10.000,00 PLN

Copy and paste to create more