Gmina Zaklików

Zaklików leży w odległości około 80 km na północny wschód od Rzeszowa w Równinie Biłgorajskiej. Jest siedzibą Gminy Zaklików - najbardziej wysuniętej na północ gminy powiatu stalowowolskiego, będącej jednocześnie jedną z największych gmin województwa podkarpackiego. Gmina Zaklików zajmuje obszar 202 km2 (20.215 ha), który zamieszkuje 8.513 osób skupionych w 16 sołectwach. Gęstość zaludnienia Gminy kształtuje się na poziomie ponad 42 osoby na 1 km2 (około 3 razy mniej niż średnia dla całego kraju).

W okolicy Zaklikowa przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Jedna z nich łączy Stalową Wolę z drogą krajową łączącą Annopol z Kraśnikiem, druga natomiast biegnie od Zaklikowa w kierunku drogi krajowej pomiędzy Kraśnikiem i Janowem Lubelskim. W odległości około 20-25 km od Zaklikowa znajdują się miasta: Stalowa Wola – kierunek południowy, Sandomierz – południowo-zachodni, Zawichost – zachodni, Annopol – północno-zachodni, Kraśnik – północno-wschodni oraz Janów Lubelski – wschodni.Położenie Gminy Zaklików w Równinie Puszczańskiej, na pograniczu krain geograficznych – Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Lubelskiej w kompleksie sosnowych Lasów Lipskich i Janowskich oraz na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego wpływa na wzrost atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej.

Źródło: http://www.zaklikow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=1&menu=3&strona=1
Więcej: http://www.zaklikow.pl

Krótki opis:

„Zajęcia edukacyjne” w okresie od .05.06.2016 r. do  30.11.2016 r.

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

 1. Nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez ich udział w zorganizowanych przez oferenta szkoleniach stacjonarnym i wyjazdowym oraz poprzez cykliczne przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach lub radzenia sobie z napotykanymi problemami związanymi z realizacją inicjatywy dotowanej w ramach niniejszego zadania publicznego;
 2. Realizatorzy, zwłaszcza osoby koordynujące inicjatywy nabyły doświadczeń i umiejętności praktycznych wdrażania przedsięwzięć metodą projektu zarówno poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw ale przede wszystkim konieczność samodzielnie realizacji działań, składających się na projekt i przyczyniających się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów;
 3. Objęcie gminy Zaklików działaniami Ośrodka Działaj Lokalnie pozwoliło lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym na dodatkowy dostęp do dotacji na animację społeczną, a poprzez to Program „DL” umożliwia realizację większej liczby inicjatyw, szczególnie tych, które są społecznie aprobowane i  służą dobru wspólnemu (cel programu) w stosunku do innych środowisk nie objętych programem.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem działań organizacji :
  - szkolenia dotyczące animacji lokalnej w Stalowej Woli
  - szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do ODL Stryszawa w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 4. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 5. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Baranów Sandomierski, kwota dotacji: 5.000,00 PLN