Gmina Pysznica

Gmina Pysznica leży na terenie powiatu stalowowolskiego, w północnej części województwa podkarpackiego, przy jego granicy z województwem lubelskim. Graniczy od południa z gminami Nisko i Ulanów (powiat niżański), od wschodu z gminą Jarocin (powiat niżański) od północy z gminą Zaklików (powiat stalowowolski) od zachodu z gminami Stalowa Wola oraz Radomyśl nad Sanem. Północno-wschodnia granica Gmina Pysznica jest również granicą powiatu stalowowolskiego i województwa podkarpackiego. Na tym odcinku gmina Pysznica graniczy z gminami Potok Wielki, Modliborzyce oraz Janów Lubelski położonymi na terenie powiatu janowskiego w województwie lubelskim. Powierzchnia gminy wynosi 14 782 ha, zamieszkuje ją 10 715 osób (stan na 30 czerwca 2015 r.)

Źródło: http://pysznica.pl/o-gminie/charakterystyka/
Więcej o gminie: http://pysznica.pl/

Krótki opis:

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Wspierania i rozwój lokalnych inicjatyw”

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców (opis w pkt. 3), którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

  1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych ukierunkowanych na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach.
  2. Nabycie nowych doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez samorealizacje inicjatyw społecznościowych oraz dostarczenie przez Oferenta bezpośredniego doradztwa oraz monitoring wdrażanych inicjatyw.
  3. Umożliwienie realizacji większej liczby inicjatyw służących wdrożeniu społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu, rozumianemu tu jako wsparcie grup dzieci i młodzieży w działaniach ogólnorozwojowych, poprzez ich finansowanie z dodatkowych środków własnych Oferenta.

Działania:

  1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
  2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
  3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
  4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Pysznica, kwota dotacji: 5.000,00 PLN

Copy and paste to create more