Gmina Nowa Dęba

Nowa Dęba położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w rozwidleniu rzek Wisły i Sanu, w północno - zachodnim obszarze województwa podkarpackiego, na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski (powiat kolbuszowski), od zachodu z gminą Baranów Sandomierski. Powierzchnia miasta i gminy wynosi łącznie 142 km2, w tym 16 km2 zajmuje miasto i 126 km2 sołectwa.

Miasto przecina droga krajowa Nr 9 Warszawa - Rzeszów. Nowa Dęba jest drugim co do wielkości miastem powiatu, a jej położenie daje możliwość szybkiego dojazdu do wszystkich ważniejszych miast województwa. Przez teren gminy przebiegają także 3 drogi powiatowe. Zlokalizowane tu są linie kolejowe jednotorowe Ocice - Nowa Dęba - Rzeszów, Chmielów - Staszów - Kielce i Rozwadów - Chmielów - Dębica, a ponadto Linia Hutnicza Szerokotorowa. Do najbliższego lotniska pasażerskiego (Rzeszów - Jasionka) jest 48 km. Miasto i gminę zamieszkuje 19 500 mieszkańców, z czego 12 200 w Nowej Dębie i 7 300 w sołectwach.

Źródło: http://www.nowadeba.pl/turysta/o-nas/polozenie-geograficzne/ 
Więcej: www.nowadeba.pl


Krótki opis:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach;
 2. Nabycie doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw;
 3. Umożliwienie realizacji większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenie społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Nowa Dęba, kwota dotacji: 4.000,00 PLN

Krótki opis:

Zadanie objęło wsparcie dla grup mieszkańców (opis w pkt. 3), którzy działają na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej (szczególnie grupy i organizacje nowo-utworzone lub podejmujące inicjatywy po raz pierwszy) wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę, mającą wymiar publiczny, ogólnodostępny – wynikającej z analizy potrzeb społeczności a jednocześnie może to być sposób na szeroko rozumianą profilaktykę antyalkoholową, alternatywą dla promowania pozytywnych wzorców zachowań lub działaniem animującym aktywność lokalną. Wsparcie obejęło takie obszary jak: dofinansowanie inicjatywy ze środków własnych i przekazanej dotacji, doradztwo (obszary doradztwa: prawne, organizacyjne, promocja), szkolenia (jak realizować inicjatywy, jak angażować mieszkańców, jak zapewnić trwałość i rozwój inicjatywy).

Adresaci:

 • są zainteresowani rozwojem i animacją swoich lokalnych wspólnot,
 • chcą wdrożyć inicjatyw związane ze wsparciem dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez stworzenie oferty zajęć ogólnorozwojowych realizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych;
 • kreują pomysły przedsięwzięć, które można scharakteryzować mianem „dobra wspólnego” i wymagają do ich realizacji i trwałości udziału społecznego i wolontarystycznego innych członków wspólnoty,
 • organizacja grup mieszkańców w grupy inicjatywne ma m.in. następujący wymiar:
  • udział mieszkańców w organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego, UKS),
  • udział mieszkańców w grupie nieformalnej (min. 3 osobowej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej),
  • działania wiążą się z propagowaniem wzorców zachowań wolnych od uzależnień alkoholowych i są alternatywą dla pozytywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.
 • Priorytetem na 2016 r. będą mieć organizacje lub grupy nieformalne po raz pierwszy przystępujące to realizacji inicjatyw społecznych.

Cele:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach;
 2. Nabycie doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw;
 3. Umożliwienie realizacji większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenie społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Opracowanie materiałów promujących aktywność realizowana w ramach zadania publicznego. Zostaną przygotowane trzy informacje: na początku wdrażania, w trakcie wdrażania, po zakończeniu realizacji inicjatyw. Materiał informacyjny zostanie zamieszczony na 3 stronach www Fundacji i przekazany do upowszechnienia do urzędu gminy oraz lokalnych mediów.

Rezultaty:

 1. Liczba organizacji objętych konkursem: 5
 2. Liczba organizacji realizujących inicjatywy: min. 2
 3. Liczba liderów uczestniczących w animacji lokalnej aktywności: 12
 4. Liczba pracowników społecznych i wolontariuszy objętych inicjatywami: 20
 5. Liczba beneficjentów inicjatyw: 150
 6. Liczba wydarzeń medialnych promujących lokalne wspólnoty, samorząd, aktywność obywatelską: 5

Inne informacje:

Budżet zadania: 10.700,00 PLN

Dofinansowanie: Gmina Nowa Dęba; numer umowy: RL.032.24.2016,  kwota dotacji: 5.000,00 PLN