Gmina Bojanów

Bojanów (do 1950 gmina Stany) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

Siedziba gminy to Bojanów.

Według danych z 30 czerwca 2014 gminę zamieszkiwało 7486 osób.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojan%C3%B3w_(gmina)
Więcej: http://www.bojanow.pl

Krótki opis:

„Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” w okresie od .01.06.2016 r. do  30.11.2016 r.

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

Cele zadania publicznego:

  1. Nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez ich udział w zorganizowanych przez oferenta szkoleniach stacjonarnym i wyjazdowym oraz poprzez cykliczne przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach lub radzenia sobie z napotykanymi problemami związanymi z realizacją inicjatywy dotowanej w ramach niniejszego zadania publicznego;
  2. Realizatorzy, zwłaszcza osoby koordynujące inicjatywy nabyły doświadczeń i umiejętności praktycznych wdrażania przedsięwzięć metodą projektu zarówno poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw ale przede wszystkim konieczność samodzielnie realizacji działań, składających się na projekt i przyczyniających się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów;
  3. Objęcie gminy Bojanów działaniami Ośrodka Działaj Lokalnie pozwoliło lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym na dodatkowy dostęp do dotacji na animację społeczną, a poprzez to Program „DL” umożliwia realizację większej liczby inicjatyw, szczególnie tych, które są społecznie aprobowane i  służą dobru wspólnemu (cel programu) w stosunku do innych środowisk nie objętych programem.

Działania:

Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;

Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;

Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,

Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Baranów Sandomierski, kwota dotacji: 5.000,00 PLN