Gmina Baranów Sandomierski

Gminę Baranów Sandomierski w obecnym kształcie utworzono 1 stycznia 1973 roku w powiecie tarnobrzeskim ówczesnego województwa rzeszowskiego. W okresie 1975-1998 gmina zmieniła przynależność terytorialną, wchodząc w skład nowoutworzonego województwa tarnobrzeskiego. Aktualnie Baranów leży w północnej części województwa podkarpackiego, granicząc z gminami: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Padew Narodowa, Cmolas, Osiek i Łoniów. Ogólna powierzchnia gminy wynosi dokładnie 125 km kwadratowych, co stanowi 2% powierzchni całego województwa. W skład gminy wchodzi miasto Baranów Sandomierski oraz kilkanaście sołectw wiejskich: Dąbrowica, Durdy, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Knapy, Siedleszczany, Skopanie, Skopanie Osiedle, Ślęzaki, Suchorzów, Wola Baranowska, Kaczaki i Marki.

Źródło: http://www.baranowsandomierski.pl/o-gminie/
Więcej: http://www.baranowsandomierski.pl/

Krótki opis:

„Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Baranów Sandomierski, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie  miejsca zamieszkiwania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy” w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych oraz przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach;
 2. Nabycie doświadczeń i umiejętności praktycznych dotyczących wdrażania przedsięwzięć metodą projektu poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw;
 3. Umożliwienie realizacji większej liczbie grup inicjatywnych wdrożenie społecznie aprobowanych przedsięwzięć służących dobru wspólnemu.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Baranów Sandomierski, kwota dotacji: 10.000,00 PLN

Krótki opis:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym” w okresie od 13.06.2016 r. do  30.11.2016 r.

Adresaci:

Zadanie obejmie wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych oraz grup mieszkańców którzy działając dla dobra wspólnego swojej społeczności lokalnej wymyślą, opiszą i zrealizują lokalną inicjatywę (szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży), mającą wymiar publiczny i ogólnodostępny. Działanie wynikać będzie z analizy potrzeb lokalnej społeczności.

Cele:

Cele zadania publicznego zostały zrealizowane bowiem:

 1. Nastąpiło zwiększenie wiedzy i umiejętności związanej z realizacją działań animacyjnych i aktywizacyjnych przez lokalnych liderów poprzez ich udział w zorganizowanych przez oferenta szkoleniach stacjonarnym i wyjazdowym oraz poprzez cykliczne przekazywanie informacji związanych z uczestnictwem w innych projektach lub radzenia sobie z napotykanymi problemami związanymi z realizacją inicjatywy dotowanej w ramach niniejszego zadania publicznego;
 2. Realizatorzy, zwłaszcza osoby koordynujące inicjatywy nabyły doświadczeń i umiejętności praktycznych wdrażania przedsięwzięć metodą projektu zarówno poprzez bezpośrednie doradztwo i monitoring wdrażanych inicjatyw ale przede wszystkim konieczność samodzielnie realizacji działań, składających się na projekt i przyczyniających się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów;
 3. Objęcie gminy Baranów Sandomierski działaniami Ośrodka Działaj Lokalnie pozwoliło lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym na dodatkowy dostęp do dotacji na animację społeczną, a poprzez to Program „DL” umożliwia realizację większej liczby inicjatyw, szczególnie tych, które są społecznie aprobowane i  służą dobru wspólnemu (cel programu) w stosunku do innych środowisk nie objętych programem.

Działania:

 1. Zorganizowanie konkursu i wybór najciekawszych inicjatyw, które uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie pomysłów;
 2. Przeprowadzenie szkoleń związanych z przedmiotem animacji społecznej – zostaną zorganizowane 2 szkolenia dotyczące animacji lokalnej w tym jedno szkolenie wyjazdowe dla liderów najbardziej kreatywnych inicjatyw do innych organizacji (poza powiatem tarnobrzeskim i stalowowolskim) w celu zapoznania się z doświadczeniami innych organizacji i środowisk;
 3. Cykliczne przekazywanie informacji beneficjentom o innych inicjatywach jak i programach i projektach lokalnych i ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział organizacje objęte wsparciem,
 4. Doradztwo „na życzenie” lub związane z procedurami Programu „Działaj Lokalnie” oraz monitoring przedsięwzięć pozwoli liderom organizacji na zwrotną, edukacyjną informację związana z realizacją inicjatyw obejmującą kwestie formalne, merytoryczne i finansowe.

Inne informacje:

Dofinansowanie Gmina Baranów Sandomierski, kwota dotacji: 5.000,00 PLN