Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

 • rozwój społeczności lokalnych,
 • społeczne zaangażowanie biznesu,
 • filantropia indywidualna i korporacyjna,
 • promowanie działalności społecznej,
 • aktywność osób starszych.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę/wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Sześć zasad Akademii

 • Partnerstwo: Akademia buduje koalicje, pracuje poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
 • Otwartość: Akademia jest otwarta na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
 • Innowacyjność: Akademia poszukuje nierutynowych metod działania, wkracza na nowe obszary.
 • Rzetelność i przejrzystość działań: Akademia dba o jak najlepsze wykorzystanie środków oraz o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
 • Wszechstronność: Akademia udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, zabiega o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach swoich działań.
 • Nieuzależnianie od pomocy: Akademia uczy samodzielności, wspiera aktywność i zaradność organizacji i obywateli.

Misja Akademii: Inspirujemy. Pomagamy działać.

Więcej o Akademii: www.filantropia.org.pl

 

Program / nazwa realizowanego zadania

Opis 

Kwota dofinansowania

Ośrodek Działaj Lokalnie

Regranting, doradztwo, szkolenia w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie

47 000,00 zł

"Pod wspólną banderą"

Pracowania Dobra Wspólnego - Lokalne Partnerstwa PAFW

Realizacja Projektu pt. „Pod wspólną banderą”  w ramach Pracowni dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2016-2017

5 000 zł

Konkurs Dobre Praktyki w Programie Działaj Lokalnie

Nagroda za dobra praktykę pt. „Gala Lokalne Inicjatywy 2016” w konkursie „Dobre Praktyki” w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” 

5 000 zł

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - dofinansowanie na kampanie 1%

Realizacją kampanii na rzecz 1% z odpisów PIT za 2016 r.

3 000 zł

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - dofinansowanie w ramach Działaj Medialnie

Podnoszenie kompetencji administratora stron Fundacji

1 800 zł

Copy and paste to create more